راهنمای سامانه کشوری صدور پروانه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

ورود به سامانه کشوری صدور پروانه ها
  ** فراخوان معرفی نماینده قانونی موسسات پزشکی **

Guide 
State licensing system guide

راهنما

راهنمای استفاده ازسامانه کشوری صدور پروانه های موسسات پزشکی

 

 

1- راهنمای متقاضیان

الف- آگهی سامانه

ب- چک لیست تحویل صدور پروانه ها

ج- راهنمای ثبت نام درسامانه

د- تلفن کارشناسان

ه- نمونه فرم نماینده قانونی موسسه 

و- نمونه فرم تعهد نماینده قانونی موسسات عمومی غیردولتی و دولتی

 

 

2- آنچه متقاضيان تاسيس موسسات پزشکي در شروع روند اخذ مجوز بايد بدانند (موافقت اصولی)

الف- راهنمای درخواست موافقت اصولی

ب- راهنمای ثبت موافقت اصولی های قبل ازسامانه

ج- چک لیست موافقت اصولی

د- تعهد مسئول فنی متخصص جهت موسساتی که متخصص مربوطه موسس نمی باشد

 

 

3- آنچه متقاضيان تاسيس موسسات پزشکي جهت پروانه بهره‌برداري پس از موافقت اصولي بايد بدانند (بهره برداری)

الف- چک لیست بهره برداری

ب- تعهدنامه محضری املاک قولنامه ای بدون سند شش دانگ

ج- تعهدمحضری تمدید جهت اجاره نامه های کمترازپنج سال

د- تعهدنامه مسئول فنی

ه- نمونه اعلام همکاری پرسنل

و- نمونه اعلام همکاری پزشکان متخصص

 

 

4- آنچه متقاضیان درخصوص تغییرات درموسسات باید بدانند

الف- فلوچارت راهنمای تغییرات

ب- تعهد نامه استعفا موسس

ج- مدارک لازم جهت تغییر نوبت کاری

د- مدارک مربوط افزایش وکاهش بخش به پروانه تاسیس

ه- مدارک لازم جهت تغییر نوبت کاری

و- مدارک مربوط به جابجایی مکان موسسات پزشکی

ز- مدارک مربوط به تغییر اعضا موسس

ح- موافقت با استعفا موسس

ت- راهنمای تغییر مسوول فنی