راهنمای سامانه کشوری صدور پروانه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

ورود به سامانه کشوری صدور پروانه ها


 

Guide 
State licensing system guide

راهنما

راهنمای استفاده ازسامانه کشوری صدور پروانه های موسسات پزشکی

 

 

1- راهنمای متقاضیان

الف- آگهی سامانه

ب- چک لیست تحویل صدور پروانه ها

ج- راهنمای ثبت نام درسامانه

د- تلفن کارشناسان

ه- نمونه فرم نماینده قانونی موسسه 

و- نمونه فرم تعهد نماینده قانونی موسسات عمومی غیردولتی و دولتی

 

 

2- آنچه متقاضيان تاسيس موسسات پزشکي در شروع روند اخذ مجوز بايد بدانند (موافقت اصولی)

الف- راهنمای درخواست موافقت اصولی

ب- راهنمای ثبت موافقت اصولی های قبل ازسامانه

ج- چک لیست موافقت اصولی

د- تعهد مسئول فنی متخصص جهت موسساتی که متخصص مربوطه موسس نمی باشد

 

 

3- آنچه متقاضيان تاسيس موسسات پزشکي جهت پروانه بهره‌برداري پس از موافقت اصولي بايد بدانند (بهره برداری)

الف- چک لیست بهره برداری

ب- تعهدنامه محضری املاک قولنامه ای بدون سند شش دانگ

ج- تعهدمحضری تمدید جهت اجاره نامه های کمترازپنج سال

د- تعهدنامه مسئول فنی

ه- نمونه اعلام همکاری پرسنل

و- نمونه اعلام همکاری پزشکان متخصص

ز- شرایط تایید مکان اولیه موسسه

 

 

4- آنچه متقاضیان درخصوص تغییرات درموسسات باید بدانند

الف- فلوچارت راهنمای تغییرات

ب- تعهد نامه استعفا موسس

ج- مدارک لازم جهت تغییر نوبت کاری

د- مدارک مربوط افزایش وکاهش بخش به پروانه تاسیس

ه- مدارک لازم جهت تغییر نوبت کاری

و- مدارک مربوط به جابجایی مکان موسسات پزشکی

ز- مدارک مربوط به تغییر اعضا موسس

ح- موافقت با حذف یا اضافه شدن موسس

ط- راهنمای تغییر مسوول فنی

ی- شرایط تایید مکان اولیه موسسه

ک- ضوابط دریافت تایید مجوز کار با اشعه در مراکز پرتوتشخیصی

ل- فرم خام تجهیزات موسسه

م- فرم خام فضاهای موسسه