بیمارستان های دوستدار مادر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

               
 
آموزش

 


Midwifery
         Promote Natural Delivery

 
    بیمارستان های دوستدار مادر
 
     
     چک لیستها          
               
  عنوان: فرم ارزیابی تجهیزات زایمان بیدرد نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 257 کیلوبایت        
  توضیحات:

فرم ارزیابی تجهیزات زایمان بیدرد

 
             
               
               
  عنوان: چک لیست وسایل و تجهیزات مورد نیاز کلاسهای امادگی زایمان
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 271 کیلوبایت        
  توضیحات:

چک لیست وسایل و تجهیزات مورد نیاز کلاسهای امادگی زایمان

 
             
               
             
     چک لیست پایش کلاس مادران          
               
  عنوان: راهنمای تکمیل فرم پایش کلاسهای آمادگی زایمان نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 39 کیلوبایت        
  توضیحات:

فرم پایش کلاسهای آمادگی زایمان

 
             
               
               
  عنوان: چک لیست پایش کلاسها
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 122 کیلوبایت        
  توضیحات: لیست پایش کلاسها        
             
               
               
             
     دستور العمل و بخشنامه          
               
  عنوان: الزام حضور همراه بر بالین مادر باردار در بیمارستان ها
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 68 کیلوبایت        
  توضیحات: الزام حضور همراه بر بالین مادر باردار در بیمارستان ها        
             
               
               
  عنوان: اقدامات دهگانه دوستدار مادر
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 279 کیلوبایت        
  توضیحات: اقدامات دهگانه دوستدار مادر        
             
               
               
  عنوان: تعرفه و استانداردهای مربوط به کلاسهای آمادگی زایمان
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 28 کیلوبایت        
  توضیحات: تعرفه و استاندادرهای مربوط به کلاسهای آمادگی زایمان        
             
               
               
  عنوان: تعرفه کلاس های آمادگی زایمان نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 527 کیلوبایت        
  توضیحات: تعرفه کلاس های آمادگی زایمان        
             
               
               
  عنوان: مامای همراه
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 285 کیلوبایت        
  توضیحات: مامای همراه        
             
               
               
  عنوان: شاخصهای بیمارستان دوستدار مادر
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 271 کیلوبایت        
  توضیحات: شاخصهای بیمارستان دوستدار مادر        
             
               
               
  عنوان: کاهش مرگ و میر مادران باردار
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 330 کیلوبایت        
  توضیحات: کاهش مرگ و میر مادران باردار        
             
               
               
  عنوان: الزامات زایمان بی درد نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 28 کیلوبایت        
  توضیحات: الزامات زایمان بی درد        
             
               
               
  عنوان: دوره های آموزشی الزامی نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 323 کیلوبایت        
  توضیحات: دوره های آموزشی الزامی        
             
               
               
  عنوان: الزام اجرای ده اقدام بیمارستان دوستدار مادر
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 91 کیلوبایت        
  توضیحات: الزام اجرای ده اقدام بیمارستان دوستدار مادر        
             
               
             
    کتابها          
               
  عنوان: راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی وزایمان بیمارستانهای دوستدار مادر نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 8 مگابایت        
  توضیحات: راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی وزایمان بیمارستانهای دوستدار مادر        
             
               
               
  عنوان: راهنمای کشوری زایمان بدون درد نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 314 کیلوبایت        
  توضیحات: راهنمای کشوری زایمان بدون درد        
             
               
               
             
    استاندارد طراحی بیمارستان ایمن          
               
  عنوان: کلیات ،حدود و دامنه کاربر نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 170 کیلوبایت        
  توضیحات: کلیات ،حدود و دامنه کاربر        
             
               
               
  عنوان: ارتباط بخش با دیگر بخشهای بیمارستان
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 189 کیلوبایت        
  توضیحات: ارتباط بخش با دیگر بخشهای بیمارستان        
             
               
               
  عنوان: عملکرد و الزامات معماری به تفکیک فضاهای بخش
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 4 مگابایت        
  توضیحات: فرمت پایش        
             
               
  عنوان: اتاق زایمان نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 3 مگابایت        
  توضیحات: اتاق زایمان        
             
               
               
  عنوان: اتاق دارو
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 2 مگابایت        
  توضیحات: اتاق دارو
       
             
               
               
  عنوان: الزامات عمومی در طراحی فضاهای بخش
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 711 کبلوبایت        
  توضیحات: الزامات عمومی در طراحی فضاهای بخش        
             
               
               
  عنوان: جدول مشخصات نازک کاری به تفکیک فضاهای بخش
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 1048 کبلوبایت        
  توضیحات: جدول مشخصات نازک کاری به تفکیک فضاهای بخش