سلامت مادران

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

               
 
آموزش

 


Midwifery
         Promote Natural Delivery

 
    مستندات سلامت مادران
 
     
     پیگیری مادر پرخطر
         
               
  عنوان: فرم گزارش بررسی عوارض شدید
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/07 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 110کیلوبایت        
  توضیحات:

فرم گزارش بررسی عوارض شدید

 
             
               
               
  عنوان: راهنمای تکمیل فرم بررسی عوارض شدید بارداری و زایمان نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 110کیلوبایت        
  توضیحات:

راهنمای تکمیل فرم بررسی عوارض شدید بارداری و زایمان

 
             
               
               
  عنوان: فلوچارت مادر پرخطر-شهرستان نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 1مگابایت        
  توضیحات:

فلوچارت مادر پرخطر-شهرستان

 
             
               
               
  عنوان: راهنمای بیمارستان شهرستان نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 487 کیلوبایت
       
  توضیحات: راهنمای بیمارستان شهرستان        
             
               
               
  عنوان: شرح وظایف کارشناس بیمارستانی مادر پرخطر نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 205 کیلوبایت        
  توضیحات: شرح وظایف کارشناس بیمارستانی مادر پرخطر
       
             
               
               
  عنوان:  راهنمای بیمارستان درمانی و آموزشی
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 489کیلوبایت        
  توضیحات: راهنمای بیمارستان درمانی و آموزشی        
             
               
               
  عنوان: جلسه پیگیری وضعیت ویژه مادر پرخطر نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 852کیلوبایت        
  توضیحات: جلسه پیگیری وضعیت ویژه مادر پرخطر
       
 
 
         
               
               
  عنوان: فرم گزارش فوری عوارض شدید نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 29 کیلوبایت        
  توضیحات: فرم گزارش فوری عوارض شدید
       
             
               
               
  عنوان: فلوچارت مادر پرخطر-بیمارستان درمانی و آموزشی
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 489 کیلوبایت        
  توضیحات: فلوچارت مادر پرخطر-بیمارستان درمانی و آموزشی
       
             
             
     مراقبت مرگ مادری          
               
  عنوان: نظام کشوری مراقبت مرگ مادری
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 3 مگابایت
       
  توضیحات: نظام کشوری مراقبت مرگ مادری        
             
               
               
             
     فرم های مرگ مادر
         
               
  عنوان: فرم بررسی مرگ مادر
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 62 کیلوبایت        
  توضیحات: فرم بررسی مرگ مادر        
             
               
               
  عنوان: اطلاعات اقتباس شده از پرونده خانوار يا مدارك پزشكي نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 353کیلوبایت        
  توضیحات: اطلاعات اقتباس شده از پرونده خانوار يا مدارك پزشكي        
             
               
               
  عنوان: اظهارنامه کارکنان فنی(خارج بیمارستانی) نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/17 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 64 کیلوبایت        
  توضیحات: اظهارنامه کارکنان فنی        
             
               
               
  عنوان: اطلاعات اقتباس شده از اسناد پزشكي نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 75 کیلوبایت        
  توضیحات: اطلاعات اقتباس شده از اسناد پزشكي        
             
               
               
  عنوان: اظهارنامه کارکنان فنی(بیمارستانی) نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 173کیلوبایت        
  توضیحات: اظهارنامه کارکنان فنی        
             
               
               
  عنوان:

مصاحبه با اطرافيان مادر

نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 125 کیلوبایت        
  توضیحات: مصاحبه با اطرافيان مادر        
             
               
               
  عنوان: خلاصه گزارش بررسی مرگ مادر نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 58 کیلوبایت        
  توضیحات: خلاصه گزارش بررسی مرگ مادر        
             
               
               
  عنوان: بررسی عوامل قابل اجتناب و علت فوت مادر نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 275 کیلوبایت        
  توضیحات: بررسی عوامل قابل اجتناب و علت فوت مادر        
             
               
               
  عنوان: شبکه علیت تعیین علل بروز عوامل و طراحی مداخله آن نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 107 کیلوبایت        
  توضیحات: شبکه علیت تعیین علل بروز عوامل و طراحی مداخله آن        
             
               
               
  عنوان: جدول فعاليت تفصيلي مداخلات تعيين شده براي كاهش عوامل قابل اجتناب مرگ مادري نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 47 کیلوبایت        
  توضیحات:  فعاليت تفصيلي مداخلات تعيين شده براي كاهش عوامل قابل اجتناب مرگ مادري        
             
               
               
  عنوان: پایش فعالیت‌های تیم پرسشگری، برای بررسی در کمیته بررسی مرگ مادری نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 52 کیلوبایت        
  توضیحات: پایش فعالیت‌های تیم پرسشگری، برای بررسی در کمیته بررسی مرگ مادری        
             
               
               
               
  عنوان: پایش فعالیت کمیته بررسی مرگ مادری نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 107 کیلوبایت        
  توضیحات: پایش فعالیت کمیته بررسی مرگ مادری        
             
               
               
  عنوان: پرسشنامه بررسي مرگ مادر نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/09 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 70 کیلوبایت        
  توضیحات: پرسشنامه بررسي مرگ مادر