شیر مادر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

               
 
آموزش

 


Midwifery
         Promote Natural Delivery

 
    مستندات شیر مادر
 
     
     تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و شیردهی در ساعت اول زندگی
         
               
  عنوان: تماس پوست با پوست مادر و نوزاد 1 نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/11/23 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 1320کیلوبایت        
  توضیحات:

تماس پوست با پوست مادر و نوزاد

 
             
               
     تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و شیردهی در ساعت اول زندگی
         
               
  عنوان: تماس پوست با پوست مادر و نوزاد 2 نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/11/23 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 1066 کیلوبایت        
  توضیحات:

تماس پوست با پوست مادر و نوزاد

       
             
               
     تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و شیردهی در ساعت اول زندگی
         
               
  عنوان: تماس پوست با پوست مادر و نوزاد 3 نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/11/23 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 1965 کیلوبایت        
  توضیحات:

تماس پوست با پوست مادر و نوزاد

       
             
               
     تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و شیردهی در ساعت اول زندگی
         
               
  عنوان: تماس پوست با پوست مادر و نوزاد 4 نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/11/23 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 1963 کیلوبایت        
  توضیحات:

تماس پوست با پوست مادر و نوزاد

       
             
               
     تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و شیردهی در ساعت اول زندگی
         
               
  عنوان: تماس پوست با پوست مادر و نوزاد 5 نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/11/23 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 692 کیلوبایت        
  توضیحات:

تماس پوست با پوست مادر و نوزاد

       
             
             
     دستور العمل و بخشنامه          
               
  عنوان: راهنمای پایش بیمارستان های دوستدار کودک
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/11/23 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 1483 کیلوبایت        
  توضیحات: راهنمای پایش بیمارستان های دوستدار کودک        
             
               
               
  عنوان: برقراری تماس پوست با پوست نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/11/23 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 782 کیلوبایت        
  توضیحات: برقراری تماس پوست با پوست        
             
               
  عنوان: قانون ترویج تغذیه با شیر مادر نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/11/23 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 510 کیلوبایت        
  توضیحات: قانون ترویج تغذیه با شیر مادر        
             
               
    کتابها          
               
  عنوان: حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/11/23 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 3مکابایت        
  توضیحات: حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر        
             
               
               
  عنوان: ترویج تغذیه با شیر مادر نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/11/23 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 4 مگابایت
       
  توضیحات: ترویج تغذیه با شیر مادر        
             
               
               
  عنوان: راهنمای جامع تغذیه مادران باردار و شیرده نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/11/13 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 3 مگابایت        
  توضیحات: راهنمای جامع تغذیه مادران باردار و شیرده