ایجاد داشبورد اطلاعاتی پرستاران برای فراهم کردن زمینه کیفی سازی خدمات مراقبتی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مدیر امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: داشبوردهای اطلاعاتی پرستاری در یک اقدام هماهنگ کشوری در سامانه MCMC ثبت می شود تا زیر ساخت های لازم برای استاندارد نسبت تعداد پرستار به بیمار فراهم شود.

امیر رضا صالح مقدم در گفتگو با وب دا با با اشاره به اینکه در یک اقدام هماهنگ کشوری مجموعه کادر پرستاری بیمارستان های دانشگاهی در سامانه MCMC ثبت می شود تا امکان به وجود آوردن یک داشبورد کشوری از نیروی انسانی کادر پرستاری برای حوزه معاونت پرستاری وزارت بهداشت و معاونین پرستاری دانشگاه ها فراهم شود، گفت: بدین ترتیب برنامه ریزی، توزیع، بهسازی و رعایت استاندارد پرستار به بیمار به صورت عینی تر صورت گیرد.

وی با بیان اینکه علاوه بر این تکمیل فرایند واکسیناسیون کادر درمان به ویژه کادر پرستاری در دستور کار است تصریح کرد: گروه پرستاری از ارکان تیم سلامتی در جامعه هستند و حفاظت و حمایت از سلامتی کادر درمانی جز اولویت های کارگزاران نظام سلامت قرار دارد.

صالح مقدم بیان کرد: پیگیری ها  و هماهنگی با حوزه معاونت پرستاری وزارت بهداشت و درمان صورت گرفته است که همه کادر پرستاری سه دز واکسن کرونا را دریافت کرده باشند تا با اطمینان از سلامت، امر مراقبت از بیماران را انجام دهند .

 

 014.jpg - 10.36 kB