امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

               
 
 

تعرفه پزشکی

 

Tariff
Medical Tariffs

 
    لیست تعرفه‌های پزشکی و دندانپزشکی در سال 1397
 
     
    خدمات تشخیصی درمانی        
               
  عنوان: بخش خصوصی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1397/02/18 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 2.76 مگابايت        
  توضيحات: تعرفه خدمات تشخيص درماني در بخش خصوصی
 
             
               
  عنوان: بخش دولتی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1397/02/18 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 467 كيلوبايت
       
  توضيحات: تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در بخش دولتی
 
             
               
  عنوان: بخش عمومي غير دولتي
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1397/02/18 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 1.60 مگابايت        
  توضيحات: تعرفه‌ خدمات تشخیصی درمانی در بخش عمومي غير دولتي
 
             
               
  عنوان: تعرفه مراکز خیریه
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1397/02/18 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 117 کیلوبايت        
  توضيحات: تعرفه‌ مراکز خیریه مصوب 1396/11/04 مصوب هیات محترم وزیران
       
             
               
  عنوان: پرستاری در منزل
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/04/31 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 1.77 مگابايت        
  توضيحات: تعرفه‌ خدمات پرستاری در منزل
       
             
               
  عنوان: تعرفه ویزیت در بخش خصوصی ،عمومی غیر دولتی و دولتی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1397/03/19 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 325 کیلوبايت        
  توضيحات: تعرفه ویزیت در بخش خصوصی ،عمومی غیر دولتی ، خیریه و دولتی
       
             
               
  عنوان: تعرفه ویزیت مراکز خیریه
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/12/28 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 70 کیلوبايت        
  توضيحات: تعرفه ویزیت مراکز مصوب 04/11/96
       
             
               
    خدمات سرپایی          
               
  عنوان: راهنمای خدمات سرپایی شایع
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1397/03/19 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 323 کيلوبايت        
  توضيحات: راهنمای خدمات شایع پزشکی- تعرفه بخش دولتی، عمومی غیر دولتی، خصوصی و خیریه
       
             
               
    اعمال جراحی
         
               
  عنوان: تعرفه های اعمال جراحی شایع گلوبال نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1397/02/30 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 2.52 مگابايت        
  توضيحات: تعرفه های اعمال جراحی گلوبال بخش دولتی
       
             
               
  عنوان: جدول تعرفه های اعمال جراحی شایع گلوبال
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1397/02/30 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 763 كيلوبايت
       
  توضيحات: تعرفه های اعمال جراحی گلوبال بخش دولتی        
             
               
    خدمات دندانپزشکی          
               
  عنوان: بخش دولتی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/06/11 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 294 کيلوبايت        
  توضيحات: تعرفه خدمات دندانپزشکی در بخش دولتی
       
             
               
  عنوان: بخش غیر دولتی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/06/11 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 282 کيلوبايت        
  توضيحات: تعرفه خدمات دندانپزشکی در بخش غیر دولتی
       
             
               
  عنوان: بخش خصوصی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/06/11 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 340 کيلوبايت        
  توضيحات: تعرفه خدمات دندانپزشکی در بخش خصوصی
       
             
               
    کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت          
               
  عنوان: ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت بخش اول
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/06/22 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 6.68 مگابايت        
  توضيحات: ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت        
             
               
  عنوان: ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت بخش دوم
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/06/22 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 9.30 مگابايت        
  توضيحات: ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت