مطالب مرتبط با کمیته مديريت اطلاعات سلامت

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

  

               
 

 

 

 

اطلاعات سلامت

 

 

Health Information
Health Information Management Committee
                                  

 
    مطالب مرتبط با کمیته مدیریت اطلاعات سلامت
 
     
    اعتباربخشی
       
    سنجه‌های اعتباربخشی  
   

 

         
  عنوان: ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/06/29 منتشر کننده: اداره ارزشیابی و اعتباربخشی  
  اندازه فايل: 760 کيلوبايت        
  توضيحات: راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان در ایران
 
             
               
    فایلهای اکسل
 
               
  عنوان: فایل اکسل کمیته‌های بیمارستانی
نوع فايل: XLXS  
  زمان انتشار: 1394/01/29 منتشر کننده: اداره ارزشیابی و اعتباربخشی  
  اندازه فايل: 28.0 کيلوبايت        
  توضيحات: فایل اکسل کمیته‌های بیمارستانی  
             
               
    فایلهای راهنمای ارزیاب
       
               
  عنوان: دستورالعمل ساماندهی اسناد
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/06/29 منتشر کننده: اداره ارزشیابی و اعتباربخشی  
  اندازه فايل: 1.70 مگابايت        
  توضيحات: دستورالعمل ساماندهی اسناد در کلیه دانشگاه‌های وزارت بهداشت  
             
               
               
  عنوان: فهرست مجوزهای مصوب شورا
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/06/29 منتشر کننده: اداره ارزشيابي و اعتباربخشي  
  اندازه فايل: 616 کيلوبايت        
  توضيحات: فهرست مجوزهای مصوب شورا
 
             
               
               
  عنوان: دستورالعمل ثبت داده‌ها در آواب (1)
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/06/29 منتشر کننده: اداره ارزشيابي و اعتباربخشي  
  اندازه فايل: 984 کيلوبايت        
  توضيحات: دستورالعمل و راهنمای ثبت داده‌های اطلاعات شناسنامه‌ای و بخشها در آواب
 
             
               
               
  عنوان: دستورالعمل ثبت داده‌ها در آواب (2)
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/06/29 منتشر کننده: اداره ارزشيابي و اعتباربخشي  
  اندازه فايل: 472 کيلوبايت        
  توضيحات: دستورالعمل کنترل ثبت و بروزرسانی اطلاعات پرسنل و تجهیزات پزشکی در آواب  
             
               
  عنوان: راهنمای مستندسازی فرم‌ها
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/06/29 منتشر کننده: اداره ارزشيابي و اعتباربخشي  
  اندازه فايل: 692 کيلوبايت        
  توضيحات: راهنمای مستندسازی فرم‌های پرونده‌های پزشکی