فهرست آزمایشگاههای تشخیص پزشكی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

               
 

 

 

 

آزمایشگاه

 

 

Laboratory
List of Laboratories

 
    فهرست آزمایشگاههای تشخیص پزشکی  
   
               
  عنوان: آزمایشگاههای بیمارستانها
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1398/08/04 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاه‌ها
 
  اندازه فایل: 75 کیلوبایت   بروزرسانی
1398/08/04  
  توضیحات: جدول آزمایشگاههای بیمارستانهای مشهد
 
           
     
       
  عنوان: آزمایشگاههای درمانگاهها نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1398/08/04 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاه‌ها  
  اندازه فایل: 120 کیلوبایت   بروزرسانی 1398/08/04  
  توضیحات: جدول درمانگاههای بیمارستانهای مشهد  
             
             
               
  عنوان: آزمایشگاههای خصوصی نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1398/08/04 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاه‌ها  
  اندازه فایل: 122 کیلوبایت   بروزرسانی 1398/08/04  
  توضیحات: جدول آزمایشگاههای خصوصی مشهد  
             
               
               
  عنوان: آزمایشگاههای خصوصی شهرستان ها
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1398/08/04 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاه‌ها  
  اندازه فایل: 58 کیلوبایت   بروزرسانی 1398/08/04  
  توضیحات: جدول آزمایشگاههای خصوصی شهرستانهای مشهد  
             
               
  عنوان: آزمایشگاههای بیمارستان شهرستان ها
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1398/08/04 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاه‌ها
 
  اندازه فایل: 30 کیلوبایت   بروزرسانی
1398/08/04  
  توضیحات: جدول آزمایشگاههای بیمارستان شهرستانهای مشهد        
               
             
               
  عنوان: آزمایشگاههای درمانگاه شهرستان ها
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1398/08/04 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاه‌ها
 
  اندازه فایل: 28 کیلوبایت   بروزرسانی
1398/08/04  
  توضیحات: جدول آزمایشگاههای درمانگاه شهرستانهای مشهد