فرمهای اداره امور آزمایشگاهها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

               
 




فرم

 

 

Forms
Forms Affairs of Laboratories

 
  فرمهای مرتبط با اداره امور آزمایشگاهها
 
     
               
  عنوان: درخواست تاسیس آزمایشگاه
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/05 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها
 
  اندازه فایل: 124 کیلوبایت        
  توضیحات: فرم درخواست تاسیس آزمایشگاه تشخیص پزشکی
 
         
       
       
  عنوان: درخواست مسئولیت فنی
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/05 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها  
  اندازه فایل: 204 کیلوبایت        
  توضیحات: فرم درخواست قبول مسئولیت فنی آزمایشگاه
 
             
               
               
  عنوان: نظریه دفتر حقوقی
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/05 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها  
  اندازه فایل: 220 کیلوبایت        
  توضیحات: نظریه دفتر حقوقی در مورد شرکت تعاونی - 1393/02/31
 
             
               
               
  عنوان: مدارک جهت تاسیس آزمایشگاه
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/05 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها  
  اندازه فایل: 236 کیلوبایت        
  توضیحات: مدارک مورد نیاز جهت طرح پرونده‌های متقاضیان تاسیس آزمایشگاههای مستقل
 
             
               
               
  عنوان: مبالغ واریزی برای صدور و تمدید پروانه
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/05 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها  
  اندازه فايل: 280 کيلوبايت        
  توضيحات: مبالغ واریزی برای صدور و تمدید پروانه آزمایشگاه
 
             
               
               
  عنوان: اطلاعات پرسنلی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/05 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها  
  اندازه فايل: 64.0 کيلوبايت        
  توضيحات: فرم اطلاعات پرسنلی آزمایشگاه
 
             
               
               
  عنوان: اطلاعات دموگرافیک
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/05 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها  
  اندازه فايل: 92.0 کيلوبايت        
  توضيحات: فرم اطلاعات دموگرافیک آزمایشگاه
 
             
               
               
  عنوان: ارزیابی 164 موردی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/05 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها  
  اندازه فايل: 224 کيلوبايت        
  توضيحات: چک لیست ارزیابی سیستم کیفیت در آزمایشگاههای تشخیص طبی (ویرایش اردیبهشت 1388)
 
             
               
               
  عنوان: بخش میکروب شناسی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/05 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها  
  اندازه فايل: 260 کيلوبايت        
  توضيحات: چک لیست ارزیابی بخش میکروب شناسی
 
             
               
               
  عنوان: بخش بیوشیمی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/05 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها  
  اندازه فايل: 68.0 کيلوبايت        
  توضيحات: چک لیست نظارتی بخش بیوشیمی
 
             
               
               
  عنوان: بخش هماتولوژی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/05 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها  
  اندازه فايل: 96.0 کيلوبايت        
  توضيحات: چک لیست ارزیابی آزمایشگاه هماتولوژی
 
             
               
               
  عنوان: بخش سرولوژی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/05 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها  
  اندازه فايل: 60.0 کيلوبايت        
  توضيحات: چک لیست ارزیابی آزمایشگاه سرولوژی
 
             
               
               
  عنوان: بخش پاتولوژی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/05 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها  
  اندازه فايل: 72.0 کيلوبايت        
  توضيحات: چک لیست ارزیابی آزمایشگاه پاتولوژی