ترویج زایمان طبیعی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

               
 
آموزش

 


Midwifery
         Promote Natural Delivery

 
    مستندات ترویج زایمان طبیعی
 
     
     اوراق پرونده مامایی          
               
  عنوان: شرح حال مادر باردار
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/15 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 271 کیلوبایت        
  توضیحات:

فرم ثبت شرح حال مادر باردار

 
             
               
               
  عنوان: ارزیابی خطر آمبولی وریدی در بارداری و پس از زایمان
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/15 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 252 کیلوبایت        
  توضیحات:

فرم ثبت ارزیابی خطر آمبولی وریدی در بارداری و پس از زایمان

 
             
               
               
  عنوان: پارتو گراف
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/15 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 240 کیلوبایت        
  توضیحات:

فرم ثبت پارتوگراف

 
             
               
               
  عنوان: ثبت پیشرفت زایمان
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/15 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 263 کیلوبایت        
  توضیحات: فرم ثبت پیشرفت زایمان
       
             
               
               
  عنوان: تزریق سولفات منیزیوم
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/15 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 190 کیلوبایت        
  توضیحات: فرم ثبت تزریق سولفات منیزیوم
       
             
               
               
  عنوان:  زایمان
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/15 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 242 کیلوبایت        
  توضیحات: فرم ثبت زایمان
       
             
               
               
  عنوان: شرح حال نوزاد بدو تولد
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/15 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 287 کیلوبایت        
  توضیحات: فرم ثبت شرح حال نوزاد بدو تولد
       
 
 
         
               
               
  عنوان: مراقبت پس از زایمان
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/15 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 210 کیلوبایت        
  توضیحات: فرم ثبت مراقبت پس از زایمان
       
             
               
               
  عنوان: معاینات بدنی و بررسی های پزشک
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/15 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 246 کیلوبایت        
  توضیحات: فرم ثبت معاینات بدنی و بررسی های پزشک
       
             
               
               
  عنوان: معاینات بدنی و بررسی های بدو تولد نوزاد
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/15 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 226 کیلوبایت        
  توضیحات: فرم ثبت معاینات بدنی و بررسی های بدو تولد نوزاد        
             
               
               
  عنوان: راهنمای تکمیل فرمهای مربوط به بلوک زایمان
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/15 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 361 کیلوبایت        
  توضیحات: راهنمای تکمیل فرمهای مربوط به بلوک زایمان
       
             
               
             
     دستور العمل و بخشنامه          
               
  عنوان: چک لیست پایش دستور العمل برنامه ترویج زایمان طبیعی
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/17 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 471 کیلوبایت        
  توضیحات: چک لیست پایش دستور العمل برنامه ترویج زایمان طبیعی در مراکز بیمارستان ها
       
             
               
               
  عنوان: چک لیست برنامه ترویج زایمان طبیعی
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/17 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 265 کیلوبایت        
  توضیحات: چک لیست برنامه ترویج زایمان طبیعی - بیمارستان
       
             
               
               
  عنوان: برنامه ترویج زایمان طبیعی و اعتبار بخشی بلوک زایمان و بیمارستان
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/17 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 660 کیلوبایت        
  توضیحات: ابلاغ دستورالعمل برنامه ترویج زایمان طبیعی و اعتبار بخشی بلوک زایمان و بیمارستان
       
             
               
               
  عنوان: زایمان به روش سزارین
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/17 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 229 کیلوبایت        
  توضیحات: پروتکل سزارین نهایی
       
             
               
               
  عنوان: راهکارهای کاهش آمار سزارین در ایران
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/17 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 987 کیلوبایت        
  توضیحات: راهنمای نهایی کاهش آمار سزارین        
             
               
               
  عنوان: دفتر ثبت مراجعین درمانگاه اورژانس زنان و مامایی نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/17 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 197 کیلوبایت        
  توضیحات: راهنمای تکمیل دفتر ثبت مراجعین درمانگاه اورژانس زنان و مامایی