بیماران خاص سرطان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 

               
 

 

 

 

فرم

 

 

C
Cancer

 
    دستورالعمل های مرتبط با سرطان
 
   

 

 

 

 

 
  عنوان: دستورالعمل حمایتی بیماران خاص
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1398/11/15 منتشر کننده: بیماران خاص
 
  اندازه فایل: 1.96 مگابایت        
  توضیحات: دستوالعمل حمایتی
       
             
               
               
  عنوان: سند توسعه شبکه مراقبت سرطان
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1398/11/15 منتشر کننده: بیماران خاص
 
  اندازه فایل: 330 کیلو بایت        
  توضیحات: سند توسعه
       
             
               
               
               
  عنوان: داروهای سرطان
نوع فایل: Rar  
  زمان انتشار: 1397/04/04 منتشر کننده: بیماران خاص
 
  اندازه فایل: 1.88 مگابایت        
  توضیحات: راهنمای تجویز داروی ضد سرطان
 
           
       
       
  عنوان: دستورالعمل مدیریت خدمات شیمی درمانی
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1398/11/15 منتشر کننده: بیماران خاص  
  اندازه فایل: 930 کیلوبایت        
  توضیحات: برنامه ملی مدیریت سرطان
 
             
               
  عنوان: آیین نامه تاسیس و مراکز بهره برداری مرکز سرپایی شیمی درمانی
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1398/11/15 منتشر کننده: بیماران خاص  
  اندازه فایل: 915 کیلوبایت        
  توضیحات: آیین نامه
       
               
               
               
  عنوان: استاندارد اتاق تمیز برای آماده سازی داروهای سایتوتوکسیک
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1397/04/04 منتشر کننده: بیماران خاص  
  اندازه فایل: 2.18 مگابایت        
  توضیحات: استاندارد
       
             
               
               
  عنوان: ضوابط ساختمانی مراکز شیمی درمانی
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1398/11/15 منتشر کننده: بیماران خاص  
  اندازه فایل: 4.11 مگابایت        
  توضیحات: ضوابط ساختمانی
       
             
               
               
  عنوان: آماده سازی محلول های شیمی درمانی
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1397/05/04 منتشر کننده: بیماران خاص  
  اندازه فایل: 4.11 مگابایت        
  توضیحات: آماده سازی محلول های تزریقی شیمی درمانی( حجیم و غیر حجیم)