مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

پرسنل معاونت درمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

تصویر

سمت

نام و نام خانوادگی

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن

تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دفتر

 

38795038

پرسنل معاونت درمان

 

 

جانشین معاون درمان

 

 

جواد محمودی

38795038 پرسنل معاونت درمان

 

 

مدیر امور اجرایی

 

 

سارا رحیمی

38795038 پرسنل معاونت درمان

 

 

مسئول دفتر معاون درمان

 

 

فناوری اطلاعات

فرزانه نوروزی روشناوند

38049434

پرسنل معاونت درمان  

 

1

 

معاون درمان

شاپور بدیعی اول

کارشناس مسئول

 

 

051-38795038

متخصص طب سوزنی

 

38049509

پرسنل معاونت درمان

 

 

   

 

 

کارشناس

 

 

آمار

سارا بابایی

38049029 پرسنل معاونت درمان

 

 

کارشناس مسئول

 

 

-

38049029 پرسنل معاونت درمان  

 

کارشناس

 

 

روابط عمومی

حسین اخباری

38049510 پرسنل معاونت درمان

 

 

کارشناس مسئول

 

 

 

 

 

 

   

 

اداره امور

آزمایشگاهها

سیمین هیرادفر

37630041-2 پرسنل معاونت درمان

 

 

رئیس اداره

 

 

مهدی خدیوی

37630041-2 پرسنل معاونت درمان

 

 

کارشناس

 
 

امیررضا تفرشیان

37630041-2 پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس

 
 

نسرین حیدری

37630041-2 پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس

 
 

محبوبه جنگی

37630041-2 پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس

 
 

علی فخروی

37630041-2 پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس

 
 

راضیه نجاتی

37630041-2 پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس

 
 

غلامرضا هدایتی

37630041-2 پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس

 
 

سیدسعید ضیاء‌الحق

37630041-2 پرسنل معاونت درمان  

 

کارشناس

 

 

آموزش

ضمن خدمت کارکنان

زهره نخعی مقدم

38713622 پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس مسئول

 
 

مریم زمردی

38713622 پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس

 
 

امور بیماریهای خاص

جواد رجبیان

38760619 پرسنل معاونت درمان  
  2 پرسنل معاونت درمان

مدیر امور بیمارستانی و
تعالی خدمات بالینی

مرتضی طالبی دلوئی

کارشناس مسئول

 
 

طیبه توحیدی

38760619 پرسنل معاونت درمان  
     

051-38795038

متخصص طب اورژانس 

کارشناس

 
                                               

سیدمحمدرضا حسینی یزدی

38760619 پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس

 
 

سیدهادی جوادپور

38760619 پرسنل معاونت درمان  
 

اپراتور

 
 

امور مامایی

فریده فرخی

38761922 پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس مسئول

 
 

طاهره متولی عنبران

38761922 پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس

 
 

مریم پور شیرازی

38761922 پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس

 
 

فرشته میرانی

38761922 پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس

 
 

امور پزشکان عمومی

علی نیک افشار

38763053

پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس مسئول

 
 

راضیه عرب زاده

38763053 پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس

 
 

امور متخصصین

علی نیک افشار

38763053 پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس مسئول

 
 

فاطمه شهابی‌پور

38763053 پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس

 
 

سمیرا غفوریان

38763053 پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس

 
                   
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

تصویر

سمت

نام و نام خانوادگی

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن

تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقتصاد درمان

امین عادل

38763278

پرسنل معاونت درمان

 

 

کارشناس

 

 

فرید باقری

38763278

پرسنل معاونت درمان

 

 

کارشناس

 

 

وحید گل محمدزاده

38763278

پرسنل معاونت درمان

 

 

3

پرسنل معاونت درمان

مدیر اقتصاد درمان

مهین قربان صباغ

کارشناس

 

 

051-38761695

فوق تخصص نفرولوژی و کلیه

نجمه حسینی‌الحسینی

38763278

پرسنل معاونت درمان  
         

کارشناس

 
 

راضیه پدرام

38763278

پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس

 

 

دفتر کارآفرینی

بهروز مهین جعفرآبادی

38763278

پرسنل معاونت درمان  

 

کارشناس مسئول

 

 

لیلا سادات علویان

38763278

پرسنل معاونت درمان

 

 

کارشناس

 

 

 

 

 

 

   

 

اداره ارزشیابی
موسسات درمانی

حسین مرزبان

38762315

پرسنل معاونت درمان

 

 

رئیس اداره

 

 

محمدحسن عزتی

38762315

پرسنل معاونت درمان

 

 

کارشناس

 
 

حسین دبیر

38762315

پرسنل معاونت درمان

 
 

کارشناس

 
 

مجید کمالی

38762315

پرسنل معاونت درمان

 
 

کارشناس

 
 

محمدحسین شکوفه

38762315

پرسنل معاونت درمان

 
 

کارشناس

 
 

جواد موذنی

38762315

پرسنل معاونت درمان

 
 

کارشناس

 
 

علی اصغر اکبرزاده

38762315

پرسنل معاونت درمان

 
 

کارشناس

 
 

محمود نجاری

38762315

پرسنل معاونت درمان

 
 

کارشناس

 
 

مریم هاشمی

38762315

پرسنل معاونت درمان

 

 

کارشناس

 

 

فهیمه گلمکانی

38762315

پرسنل معاونت درمان

 
 

کارشناس

 
 

علی صنعتی

38762315

پرسنل معاونت درمان

 
 

کارشناس

 
 

راحله گنجعلی

38762315

پرسنل معاونت درمان

 
 

کارشناس

 
 

سیدمهدی هاشمیان

38762315

پرسنل معاونت درمان

 
 

کارشناس

 
 

زینب احمدی

38762315

پرسنل معاونت درمان

 
 

کارشناس

 
 

 

38762315

پرسنل معاونت درمان

 
 

کارشناس

 
 

رضا باقری گسک

38762315

پرسنل معاونت درمان

 
 

کارشناس

 
 

امور بیمارستانها

تکتم صابری

38761841

پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس مسئول

 
 

معصوم

38761841

پرسنل معاونت درمان

 
 

کارشناس

 
 

ابوالقاسم زنگنه

38761841

پرسنل معاونت درمان

 
 

کارشناس

 
 

4

پرسنل معاونت درمان

مدیر نظارت و اعتباربخشی

محمداسماعیل خیامی

معصومه قربان نژاد

38761841

پرسنل معاونت درمان

 
 

051-38761653

پزشک عمومی

کارشناس

 
   
  


                        

 

                        

امور درمانگاهها

محمدعلی دنکوب

-

پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس مسئول

 
 

حمید مروی

-

پرسنل معاونت درمان

 
 

کارشناس

 
 

امین اله اسکوییان

-

پرسنل معاونت درمان

 
 

کارشناس

 
 

درمان سوء مصرف مواد

سید کاظم غفاریان

38762482

پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس مسئول

 
 

سعید خوشدست

38762482

پرسنل معاونت درمان

 
 

کارشناس

 
 

امور دندانپزشکی

جواد سرآبادانی

38763612

پرسنل معاونت درمان

 
 

کارشناس مسئول

 
 

امین محمد ریحانی

38763612

پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس

 
 

منصور باقری

38763612

پرسنل معاونت درمان

 
 

کارشناس

 
 

تکتم حسین نژاد

38763612

پرسنل معاونت درمان

 
 

کارشناس

 
 

مریم رجبی

38763612

پرسنل معاونت درمان

 
 

کارشناس

 
 

صدور پروانه‌ها

نعمت‌الله فرشی

38795031

پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس مسئول

 
 

جواد اعزازی

38795031

پرسنل معاونت درمان

 
 

کارشناس

 
 

احترام‌السادات وزیری

38795031

پرسنل معاونت درمان

 
 

کارشناس

 
 

مهدی حامد نه برادران

38795031 

پرسنل معاونت درمان

 
 

کارشناس

 
 

محمدحسین سروش راد

38795031

پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس

 
 

محمد علی دنکوب

38795031

پرسنل معاونت درمان

 
 

کارشناس

 
 

شیرین دخت سادات ناصری

38795031

پرسنل معاونت درمان

 
 

کارشناس

 
 

امور رادیولوژی

 

38049533

   
 

کارشناس مسئول

 
         

مدیریت پرستاری

غلامرضا بختیاری

38761843

پرسنل معاونت درمان

 
 

کارشناس

 
 

سپینوش سجادی

38761843

پرسنل معاونت درمان

 
 

 کارشناس

 
 

بهناز سمیعی

38761843

پرسنل معاونت درمان

 
 

کارشناس

 
 

5

پرسنل معاونت درمان

مدیر پرستاری دانشگاه

محمدحسن عزتی

ملیحه غیبی

38761843

پرسنل معاونت درمان

 
 

051-38761843

-

کارشناس

 
          

تکتم میکانیکی

38761843

پرسنل معاونت درمان

 
 

کارشناس

 
 

ایراندخت مصطفوی

38761843

پرسنل معاونت درمان

 
 

کارشناس

 
 

لیلا طیبی

38761843

پرسنل معاونت درمان

 
 

کارشناس