مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

منوی اصلی

تعرفه‌های پزشکی سال 1396

               
 
تعرفه پزشکی

 

 Tariff
Medical Tariffs

 
    لیست تعرفه‌های پزشکی و دندانپزشکی در سال 1396
 
     
    خدمات تشخیصی درمانی        
               
  عنوان: بخش خصوصی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/04/31 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 2.76 مگابايت        
  توضيحات: تعرفه خدمات تشخيص درماني در بخش خصوصی
 
             
               
  عنوان: بخش دولتی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/04/31 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 467 كيلوبايت
       
  توضيحات: تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در بخش دولتی
 
             
               
  عنوان: بخش عمومي غير دولتي
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/04/31 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 1.60 مگابايت        
  توضيحات: تعرفه‌ خدمات تشخیصی درمانی در بخش عمومي غير دولتي
 
             
               
  عنوان: پرستاری در منزل
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/04/31 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 1.77 مگابايت        
  توضيحات: تعرفه‌ خدمات پرستاری در منزل
       
             
               
  عنوان: تعرفه ویزیت در بخش خصوصی ،عمومی غیر دولتی ، خیریه و دولتی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/05/18 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 218 کیلوبايت        
  توضيحات: تعرفه ویزیت در بخش خصوصی ،عمومی غیر دولتی ، خیریه و دولتی
       
             
               
    خدمات سرپایی          
               
  عنوان: راهنمای خدمات سرپایی شایع
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/06/22 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 377 کيلوبايت        
  توضيحات: راهنمای خدمات سرپایی شایع 96 منطبق بر ویرایش سوم کتاب ارزش  نسبی خدمات سلامت        
             
               
    اعمال جراحی
         
               
  عنوان: تعرفه های اعمال جراحی شایع گلوبال نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/06/02 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 283 مگابايت        
  توضيحات: تعرفه های اعمال جراحی گلوبال بخش دولتی
       
             
               
  عنوان: جدول تعرفه های اعمال جراحی شایع گلوبال
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/06/02 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 235 كيلوبايت
       
  توضيحات: تعرفه های اعمال جراحی گلوبال بخش دولتی        
             
               
    خدمات دندانپزشکی          
               
  عنوان: بخش دولتی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/06/11 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 294 کيلوبايت        
  توضيحات: تعرفه خدمات دندانپزشکی در بخش دولتی
       
             
               
  عنوان: بخش غیر دولتی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/06/11 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 282 کيلوبايت        
  توضيحات: تعرفه خدمات دندانپزشکی در بخش غیر دولتی
       
             
               
  عنوان: بخش خصوصی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/06/11 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 340 کيلوبايت        
  توضيحات: تعرفه خدمات دندانپزشکی در بخش خصوصی
       
             
               
     کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت           
               
  عنوان: ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت بخش اول
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/06/22 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 6.68 مگابايت        
  توضيحات: ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت         
             
               
  عنوان: ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت بخش دوم
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/06/22 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 9.30 مگابايت        
  توضيحات: ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت
       
             

 


 

 

               
 
تعرفه پزشکی

 

 Tariff
Medical Tariffs

 
    لیست تعرفه‌های پزشکی در سال 1395
 
     
               
  عنوان: تعیین سقف تعرفه مراکز درمانی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/04/26 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 344 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبه کارگروه تعیین سقف تعرفه مراکز درمانی خصوصی و خیریه
 
             
               
    خدمات سرپایی        
               
  عنوان: خدمات سرپایی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/04/08 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 208 کيلوبايت        
  توضيحات: راهنمای تعرفه‌های خدمات سرپایی در بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی ...  
             
               
    خدمات دندانپزشکی        
               
  عنوان: بخش دولتی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/04/08 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 252 کيلوبايت        
  توضيحات: تعرفه خدمات دندانپزشکی در بخش دولتی مصوب مورخ 1395/03/20
 
             
               
  عنوان: بخش غیر دولتی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/04/08 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 256 کيلوبايت        
  توضيحات: تعرفه خدمات دندانپزشکی در بخش غیر دولتی مصوب مورخ 1393/03/09
 
             
               
  عنوان: بخش خصوصی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/04/08 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 200 کيلوبايت        
  توضيحات: تعرفه خدمات دندانپزشکی در بخش خصوصی مصوب مورخ 1395/03/20
 
             
               
   
               
  عنوان: ضرایب بیهوشی تغییر کرده نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/01/29 منتشر کننده: اقتصاد درمان  
  اندازه فايل: 300 کيلوبايت        
  توضيحات: ضرایب بیهوشی تغییر کرده در ویرایش دوم کتاب  
             
               
   
               
    خدمات تشخیصی درمانی        
               
  عنوان: بخش خصوصی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/03/23 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 96.0 کيلوبايت        
  توضيحات: تعرفه خدمات تشخيص درماني در بخش خصوصی
 
             
               
  عنوان: بخش دولتی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/03/23 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 148 كيلو بايت
       
  توضيحات: تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در بخش دولتی
 
             
               
  عنوان: بخش عمومي غير دولتي
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/03/23 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 596 کيلوبايت        
  توضيحات: تعرفه‌ خدمات تشخیصی درمانی در بخش عمومي غير دولتي
 
             
               

 

               
 
تعرفه پزشکی

 

 Tariff
Medical Tariffs

 
    لیست تعرفه‌های پزشکی در سال 1394
 
     
    خدمات آمبولانس        
             
  عنوان: تعرفه آمبولانس در بخش دولتی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/11/06 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 268 کيلوبايت        
  توضيحات: تعرفه آمبولانس در بخش دولتی سال 1394
 
             
               
    خدمات سرپایی        
               
  عنوان: خدمات سرپایی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/05/17 منتشر کننده: اقتصاد درمان  
  اندازه فايل: 212 کيلوبايت        
  توضيحات: راهنمای تعرفه‌های خدمات سرپایی در بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی
 
             
               
    خدمات دندانپزشکی        
               
  عنوان: بخش دولتی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/03/21 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 160 کيلوبايت        
  توضيحات: تعرفه خدمات دندانپزشکی در بخش دولتی مصوب مورخ 1394/02/16
 
             
               
               
  عنوان: بخش خصوصی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/03/21 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 160 کيلوبايت        
  توضيحات: تعرفه خدمات دندانپزشکی در بخش خصوصی مصوب مورخ 1394/02/16  
             
               
   
               
    خدمات تشخیصی درمانی        
               
  عنوان: بخش دولتی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/27 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 1.21 مگابايت        
  توضيحات: تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در بخش دولتی مصوبه هیات وزیران مورخ 1394/02/16
 
             
               
               
  عنوان: بخش خصوصی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/27 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 596 کيلوبايت        
  توضيحات: سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی در بخش خصوصی مصوبه هیات وزیران مورخ 1394/02/16  
           
               
   
               
  عنوان: کتاب ارزشهای نسبی خدمات سلامت
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/01 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فایل: 27.4 مگابایت        
  خلاصه: اصلاحیه کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت
 
           
               

 


               
 

- خدمات دندانپزشکیتعرفه پزشکی

 

 Tariff
Medical Tariffs

 
    لیست تعرفه‌های پزشکی در سال 1393
 
     
               
  عنوان: کتاب ارزشهای نسبی سال 1393
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 200 کيلوبايت        
  توضيحات: ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت  
             
               
               
  عنوان: درمان سوء مصرف مواد در بخش دولتی
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فایل: 1.40 مگابایت        
  خلاصه: تعرفه‌های خدمات درمان اعتیاد از سوی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
 
           
       
       
  عنوان: خدمات آزمایشگاهی
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: اقتصاد درمان  
  اندازه فایل: 420 کیلوبایت        
  خلاصه: راهنمای تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمان سال 1393 در بخش دولتی، عمومی، غیردولتی و خصوصی
 
             
               
               
  عنوان: خدمات پرتوپزشکی
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: اقتصاد درمان  
  اندازه فایل: 264 کیلوبایت        
  خلاصه: راهنمای تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمان سال 1393 در بخش دولتی، عمومی، غیردولتی و خصوصی  
             
               
               
  عنوان: خدمات گلوبال
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: اقتصاد درمان  
  اندازه فایل: 740 کیلوبایت        
  خلاصه: تعرفه گلوبال اعمال شایع جراحی کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سال 1393
 
             
               
               
  عنوان: بخش دولتی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: اقتصاد درمان  
  اندازه فايل: 764 کيلوبايت        
  خلاصه: تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص تعرفه‌های بخش دولتی
 
             
               
               
  عنوان: بخش خصوصی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: اقتصاد درمان  
  اندازه فايل: 832 کيلوبايت        
  خلاصه: تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص تعرفه‌های بخش خصوصی
 
             
             
   
 


خدمات دندانپزشکی 

 

 

Tariff
Dental Tariffs

دندانپزشکی

 
        
               
  عنوان: بخش دولتی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/09/26 منتشر کننده: اقتصاد درمان  
  اندازه فايل: 108 کيلوبايت        
  خلاصه: تعرفه خدمات دندانپزشکی در بخش دولتی مصوب 1393/02/04 هیات محترم وزیران
 
             
               
               
  عنوان: بخش خصوصی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/09/26 منتشر کننده: اقتصاد درمان  
  اندازه فايل: 120 کيلوبايت        
  خلاصه: تعرفه خدمات دندانپزشکی در بخش خصوصی مصوب 1393/02/24 هیات محترم وزیران  
             
               
               
  عنوان: دندانسازان تجربی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: اقتصاد درمان  
  اندازه فايل: 96.0 کيلوبايت        
  خلاصه: تعرفه خدمات کمک دندانسازان تجربی (تبصره 5) مصوب 1393/02/24 هیات محترم وزیران
 
             
               
               
  عنوان: کمک دندانپزشکان تجربی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: اقتصاد درمان  
  اندازه فايل: 104 کيلوبايت        
  خلاصه: تعرفه خدمات کمک دندان‌پزشکان تجربی و بهداران تجربی دندان مصوب 1392/02/04 هیات محترم وزیران  
             
               

 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.