مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

کمیته نظارت و ارزشیابی برنامه تحول نظام سلامت

 

               
   


 

 

Committee     
Monitoring And Evaluation Committee     

 
  کمیته نظارت و ارزشیابی
         
     
  دبیر کمیته اصلی: دکتر محمداسماعیل خیامی
         
 
         
               
 

اعضاء کمیته اصلی:

       
  دکتر محمداسماعیل خیامی    
   
  دکتر رمزی          
  دکتر نیک فرجام          
  دکتر سیدکاظم غفاریان          
  دکتر داوود شفیعی          
  دکتر مهوان غلامی          
  دکتر جواد رجبیان          
  دکتر محمدجواد دهقان نیری          
  دکتر محمدابراهیم شوشتری          
  دکتر محمد حاتمی          
  دکتر پوران قبادی          
  آقای علوی          
  حبیب ا... تقی زاده          
  رسول بقایی          
  راضیه پدرام          
  فریده فرخی          
  نجمه حسینی          
  سیدهادی جوادپور          
  حسین مرادیزاده          
  حسین مرزبان          
  علی خیابانی          
  ناهید فراهی          
             
               
 

شرح وظایف کمیته:

         
 

- تدوین دستورالعمل‌هاي نظارت و پايش برنامه
- تدوين برنامه منظم بازديد از مراكز و دانشگاههاي علوم پزشكي در راستاي پياده‌سازي برنامه
- نظارت بر اجرای برنامه در کل کشور و ارائه گزارشات دوره‌ای به ستاد كشوري
- طراحي و پيشنهاد مداخلات تشويقي-تنبيهي