مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

کمیته سیاستگزاری و برنامه‌ریزی برنامه تحول نظام سلامت

 

               
   


کمیته سیاستگذاری و برنامه‌ریزی تحول نظام سلامت

 

 

Committee
Policy And Planning Committee

 
  کمیته سیاستگزاری و برنامه‌ریزی          
     
  دبیر کمیته اصلی: دکتر محمدهادی سعید مدقق          
               
 

اعضاء کمیته اصلی:

       
  دکتر مصطفی مهرابی بهار          
  دکتر محمدهادی سعید مدقق          
  دکتر محمدحسن بحرینی طوسی          
  دکتر فاطمه صادقی پور کرمانی          
  دکتر محمدرضا صابری          
  دکتر محمدرضا دارابی          
  دکتر حمیدرضا بهرامی          
               
             
               
               
 

شرح وظایف کمیته اصلی:

         
 

- هماهنگي مديريت اجراي برنامه با همكاري معاونتها و واحد هاي ذيربط درسطح دانشگاه