مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

سایر لینکها

کنترل عفونت
پایش بهداشت دست
آموزش کارکنان
کمیته‌ها
ارتباط با مدیران پرستاری

کنترل عفونت مدیریت پرستاری - گزارش بازدید کارشناسان از بیمارستانها (1394) (1)

 

     
    گزارش بازدید کارشناسان از بیمارستانها (1394) (1)
   
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان ثامن‌الائمه ناجا
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/12/25 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 204 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان ثامن‌الائمه ناجا
 
             
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان منتصریه
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/11/12 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 204 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان منتصریه
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان امام رضا (ع)
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/11/06 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 244 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان امام رضا (ع)
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان 550 ارتش
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/10/13 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 248 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان ارتش
 
             
               
               
  عنوان: گزارش سمینار بیمارستان پاستور نو
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/09/09 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 296 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش سمینار کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان پاستور نو  
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان هاشمی‌نژاد
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/08/20 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 196 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان هاشمی‌نژاد  
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان بنت‌الهدی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/08/07 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 196 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان بنت‌الهدی
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان ابن سینا
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/21 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 276 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان ابن سینا
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان مهرگان
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/15 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 276 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان مهرگان