مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

سایر لینکها

کنترل عفونت
پایش بهداشت دست
آموزش کارکنان
کمیته‌ها
ارتباط با مدیران پرستاری

کنترل عفونت مدیریت پرستاری - گزارش بازدید کارشناسان از بیمارستانها (1395)

 

     
    گزارش بازدید کارشناسان از بیمارستانها (1395)
   
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان رضوی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/09/22 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل:  243 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان رضوی مورخ 1395/09/17
       
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان دکتر شیخ
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/13 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 123کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان دکتر شیخ مورخ 1395/06/31
 
             
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان سینا
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/13 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 110کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان سینا مورخ 1395/06/17
       
             
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان موسی بن جعفر
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/06/15 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 241کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان موسی بن جعفر
       
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان ابن سینا
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/06/15 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 282کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان ابن سینا
       
             
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان امام هادی (علیه‌السلام)
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/05/02 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 324 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان امام هادی (علیه‌السلام)
       
             
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان 17 شهریور
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/04/21 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 328 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان 17 شهریور
 
             
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان ام‌البنین
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/03/01 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 328 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان ام‌البنین
 
             
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان آریا
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/03/01 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 284 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان آریا