مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

سایر لینکها

کنترل عفونت
پایش بهداشت دست
آموزش کارکنان
کمیته‌ها
ارتباط با مدیران پرستاری

کنترل عفونت مدیریت پرستاری - مطالب آموزشی (2)

 

     
    مطالب آموزشی (2)
   
               
  عنوان: دستورالعمل مقابله با سندرم کورونا
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/08 منتشر کننده: اورژانس  
  اندازه فايل: 880 کيلوبايت        
  توضيحات: شیوه‌نامه اجرایی اورژانس پیش بیمارستانی به منظور مقابله با بیماری سندرم تنفسی کورونا
 
             
               
               
  عنوان: موازین پیشگیری سندرم تنفسی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/08 منتشر کننده: اورژانس  
  اندازه فايل: 520 کيلوبايت        
  توضيحات: موازین پیشگیری و کنترل عفونت در مراقبت بیماری تنفسی ناشی از کورونا ویروس
 
             
               
               
  عنوان: موازین پیشگیری سندرم تنفسی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/08 منتشر کننده: اورژانس  
  اندازه فايل: 440 کيلوبايت        
  توضيحات: موازین پیشگیری و کنترل عفونت جهت بیمار-اعضای خانواده در مراقبت بیماری ناشی از کورونا ویروس  
             
               
               
  عنوان: سندرم تنفسی خاورمیانه
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/08 منتشر کننده: اورژانس  
  اندازه فايل: 1.39 مگابايت        
  توضيحات: راهنمای مراقبت بیماری تنفسی ناشی از کورونا ویروس (خرداد 1393)
 
             
               
               
  عنوان: شیوه‌نامه کورونا ویروس
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/08 منتشر کننده: اورژانس  
  اندازه فايل: 1.47 مگابايت        
  توضيحات: شیوه‌نامه برخورد و مدیریت کورونا ویروس در مراجعین بیمارستانی
 
             
               
               
  عنوان: کورونا ویروس جدید
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/05 منتشر کننده: مدیریت پرستاری  
  اندازه فايل: 2.97 مگابايت        
  توضيحات: کورونا ویروس عامل بیماری تنفسی در خاورمیانه
 
             
               
               
  عنوان: کورونا ویروس خاورمیانه
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/05 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 204 کيلوبايت        
  توضيحات: سندرم تنفسی خاورمیانه MERS-CoV
 
             
               
               
  عنوان: الگوریتم نحوه تشخیص
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/05 منتشر کننده: مدیریت پرستاری  
  اندازه فايل: 116 کيلوبايت        
  توضيحات: الگوریتم نحوه تشخیص، درمان و ارجاع بیماران مشکوک به کورونا ویروس
 
             
               
               
  عنوان: جدول سطح‌بندی بیمارستانها
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/05 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 124 کيلوبايت        
  توضيحات: جدول سطح‌بندی بیمارستانها
 
             
               
               
  عنوان: تریاژ سندرمی در اورژانس بیمارستانی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/05 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 484 کيلوبايت        
  توضيحات: دستورالعمل تریاژ در اورژانس بیمارستانی با رویکرد توجه به بیماریهای مسری