مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

سایر لینکها

کنترل عفونت
پایش بهداشت دست
آموزش کارکنان
کمیته‌ها
ارتباط با مدیران پرستاری

کنترل عفونت مدیریت پرستاری - دستورالعملهای کنترل عفونت(1395)

 

     
    دستورالعملهای کنترل عفونت (1395)
   
               
  عنوان: دستورالعمل کشوری بیماریهای آمیزشی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/08/08 منتشر کننده: مدیریت پرستاری  
  اندازه فايل: 3.20 مگابايت        
  توضيحات: راهنمای کشوری مراقبت و درمان عفونتهای آمیزشی
 
             
               
  عنوان: دستورالعمل بخشهای همودیالیز
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/02/22 منتشر کننده: مدیریت پرستاری  
  اندازه فايل: 416 کیلوبايت        
  توضيحات: دستورالعمل کنترل عفونت بخشهای همودیالیز