مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

رتبه بندی بیمارستان های دانشگاه در آینده نزدیک انجام می شود

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گفت: برای اولین بار بنا داریم تا رتبه بندی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه را در حوزه درمان انجام داده تا بتوانیم بیمارستان های موفق در حوزه های مختلف را شناسایی کنیم.

دکتر شاپور بدیعی در گفت و گو با وب دا؛ در خصوص برنامه ریزی معاونت درمان دانشگاه در خصوص چگونگی کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها، گفت: در برنامه تحول نظام سلامت و در دوره جدید، تاکید وزیر بهداشت و معاون درمان وزارت برنامه ریزی جهت کاهش هزینه ها و افزایش درآمد ها بوده است؛ تا بتوانیم به تحقق برنامه ها کمک کنیم.

 وی ادامه داد: بر این اساس در ستاد معاونت درمان برنامه ریزی شد تا به شکل متناسب در هر فصل، جلسه ای با روسا و مدیران بیمارستان ها و مدیران شبکه ها در شهرستان ها برگزار شود تا بتوانیم به پایش نحوه عملکرد این حوزه ها بپردازیم.

عضو هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان داشت: تاکید بر افزایش درآمدزایی، کاهش هزینه ها، بررسی موارد مورد لزوم و چگونگی انجام پایش شاخص های حوزه درمان در این جلسات مورد تاکید قرار می گیرد.

دکتر بدیعی به برگزاری این جلسات در طول سال اشاره و تصریح کرد: این امر در سال جاری با نظم بیشتری صورت خواهد گرفت و در نظر داریم تا داشبوردهای مدیریتی برای روسا و مدیران بیمارستان ها و مدیران شبکه ها ایجاد شود تا پایش خود را به خوبی انجام دهند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان داشت: در این جلسات علاوه بر تاکید بر شاخص های مختلف درمان، آموزش هایی در خصوص چگونگی انجام پایش ها در شاخص های درمانی از جمله اورژانس پیش بیمارستانی، اورژانس بیمارستانی، خدمات در حوزه متخصصین، بیماران، مامایی و اقتصاد درمان انجام می شود.

 وی ابراز داشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، تیم درمان هر شش ماه یک بار با کل کارشناسان خود از شبکه ها و بیمارستان های دانشگاه بازدید خواهد داشت تا موارد را از نزدیک ببیند و راهنمایی های لازم را انجام دهد. ما تلاش داریم با جلسات همفکری محیط را به ستاد نزدیک تر و دستورالعمل های وزارت بهداشت را بهتر اجرا کنیم.

عضو هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بیان داشت: برای اولین بار در دانشگاه بنا داریم تا رتبه بندی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه را در حوزه معاونت درمان انجام دهیم تا بیمارستان های موفق در حوزه های مختلف شناسایی شوند.

 دکتر بدیعی افزود: این مهم از سه ماه آینده و در ابتدا به صورت رتبه بندی و در ادامه به صورت حیطه به حیطه در طول هر سه ماه به شکل داشبورد انجام می شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پایان از برگزاری جلسه ای با معاونین درمان قطب ۹ کشوری جهت انجام بررسی های لازم، در هفته آینده خبر داد.