تاکید معاون درمان دانشگاه بر ارتقاء بیمارستان دکتر شیخ

بازدید: 192

معاون درمان دانشگاه ضمن بازدید از بخشهای بیمارستان دکتر شیخ وشرکت در جلسه و برگزاری جلسه با حضور مدیریت و سرپرستاران بیمارستان در مورد مسایل مربوط به بیمارستان اکبر و دکتر شیخ بحث و گفتگو نمود .

دکتر شاپور بدیعی اظهار داشت : بیمارستان دکتر شیخ که یکی از برندهای افتخار آمیز دانشگاه است با راه اندازی بیمارستان اکبر و کم شدن بار مراجعان  باید تاکید رابر کیفیت خدمات خود بگذارد . وی اظهار داشت بیمارستان دکتر شیخ با سابقه ی دو دهه ای با کیفیتی بهتر از گذشته به خدمات خود ادامه خواهد داد .