مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

تاکید معاون درمان دانشگاه بر ارتقاء بیمارستان دکتر شیخ

معاون درمان دانشگاه ضمن بازدید از بخشهای بیمارستان دکتر شیخ وشرکت در جلسه و برگزاری جلسه با حضور مدیریت و سرپرستاران بیمارستان در مورد مسایل مربوط به بیمارستان اکبر و دکتر شیخ بحث و گفتگو نمود .

دکتر شاپور بدیعی اظهار داشت : بیمارستان دکتر شیخ که یکی از برندهای افتخار آمیز دانشگاه است با راه اندازی بیمارستان اکبر و کم شدن بار مراجعان  باید تاکید رابر کیفیت خدمات خود بگذارد . وی اظهار داشت بیمارستان دکتر شیخ با سابقه ی دو دهه ای با کیفیتی بهتر از گذشته به خدمات خود ادامه خواهد داد .