مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

گزارش تصویری بازدید معاون درمان و مشاور وزیر از بیمارستان فریمان