مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

مدیر تجهیزات پزشکی

 

 
دکتر سید سعید سعیدی شهری
متخصص داخلی
 
 

مدیر امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

 

 

سوابق مدیریتی:

   
 

- رئيس بيمارستان 22بهمن علوم پزشكي گناباد

- رئيس بيمارستان 15خرداد علوم پزشكي گناباد

- رئيس بيمارستان ولي عصر بافق علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

- مدیر شبکه بهداشت شهرستان یزد علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

- مديرگروه تخصصي پيشگيري ومبارزه بابيماريها علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

- مدير پروژه شبكه جامع سلامتي(THN) علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

- معاون درمان ودارو دانشگاه علوم پزشكي گناباد

- رئيس ستاد اشتغال و کارآفرینی دانشگاه علوم پزشكي گناباد

- قائم مقام رئيس دانشگاه  علوم پزشكي گناباد

- معاون امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي گناباد

- نماينده تام الاختيار دانشگاه درشوراي سلامت استان علوم پزشكي گناباد

- نماينده تام الاختيار دانشگاه درستاد اشتغال کشور علوم پزشكي گناباد

- دبيركميته تخصصي اصلاح فرايندها وTQMدانشگاه علوم پزشكي گناباد

- عضو هيئت امناء دانشگاه علوم پزشكي گناباد وسبزوار

- رئيس اداره نظارت بردرمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

- مسئول امور گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

- مدير نظارت و ارزشيابي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

- مسئول كميته تخصصي اصلاح فرايندها وTQM دانشگاه علوم پزشکي مشهد

- عضو کميته تخصصي کارشناسي هيات امنا دانشگاه علوم پزشکي مشهد

- نماينده دانشگاه در کميته کنترل تعرفه ها سازمان نظام پزشکي مشهد

- مسئول هيات اجرايي انتخابات نظام پزشکي استان خراسان رضوي

- معاون برنامه ريزي و توسعه بيمارستان امام رضا(ع) دانشگاه علوم پزشکی مشهد

- مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

- مدير اقتصاد درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

- مدير تحول نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

- مشاور معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

- رئيس تجهيزات پزشكي سرمايه اي دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

 
 

 

 
   
  تلفن:  38029119-051 داخلی:  9119  
  نمابر:  38029119-051 رایانامه:  SaeediSHS1[at]mums.ac.ir