مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

مراکز مرتبط با کارآفرینی

 

             
   

ارتباط با مراکز کارآفرینیEntrepreneurship Centers
Associated With Entrepreneurship Centers

 

 

   
   
مراکز مرتبط با کارآفرینی
   
   
   
             
    ردیف مرکز مرتبط آدرس    
    1    
    2    
    3    
    4    
    5 باشگاه کار    
    6 http://www.mefa.ir/Portal/Home     
    7    
    8    
    9    
    10    
    11    
    12    
    13    
    14    
    15    
    16    
    17    
    18    
    19    
    20    
    21