مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

منوی اصلی

 

کمیته مدیریت اطلاعات سلامت
Health Information Managment Committee

 

 

 
 

دنیای امروز را عصر اطلاعات و ارتباطات می‌نامند و امروزه قدرت برتر جهان در دست تولیدکنندگان اطلاعات و سیستمهای منسجم و متراکم اخذ، ثبت و گردش اطلاعات است.
مدارک پزشکی به عنوان محک ذی قیمتی از گروه بهداشتی درمانی و شاخصهای آمار بیمارستانی، بالاترین و باارزشترین اهرم برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مدیریتی در رده‌های بهداشتی، درمانی و .... می‌باشد.
 

 

 
 

 

ادامه ...    
 

تغذیه بالینی  Clinical Nutrition

 
   
 

- شرح وظایف‌ها
- گزارش دوره‌های پودمانی بازآموزی
- دستورالعملها و مطالب آموزشی

 

 

استانداردهای اعتباربخشی
Accreditation Standards

 اعتباربخشی    
 

اعتباربخشي به معني ارزيابي سيستماتيك مراكز ارائه خدمات سلامت با استانداردهاي مشخص است. استانداردهایي كه بر بهبود مداوم كيفيت، محور بودن بيمار و بهبود امنيت بيمار و كاركنان تاكيد دارد.
خط مشي مراقبتهاي سلامت و درك آنچه به كيفيت مراقبت مربوط مي‌شود و تمركز بر روي اصول بنيادي براي يكپارچه نمودن توسعه سيستم بهداشت و درمان و پويا نمودن آن، اساس اعتباربخشي را تشكيل مي‌دهد.

 

 
   

ادامه