مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

مدیر نظارت و اعتباربخشی

 

 

دکتر علی اصغر انجیدنی
پزشک عمومی
 
 

 مدیر نظارت واعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

 
     

 

سوابق مدیریتی:

   
 

- مدیر پشتیبانی بیمارستان امام رضا (ع) سال 1396

- مشاور حوزه ریاست بیمارستان امام رضا (ع) سال 1394-1395

- مدیر مالی و اداری بیمارستان بنت الهدی 1382-1383

- مدیر پروژه راه اندازی HIS بیمارستان امام رضا (ع) 1381

- مسئول بهداری زندان مشهد 1379-1380

- مدیر شرکت های ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی طرف قرارداد با دانشگاه 

 

 
     
   
  تلفن:  38761653-051 داخلی:  9037  
  نمابر:  38762471-051 رایانامه:  AnjidaniAA2[at]mums.ac.ir