مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

امور رادیولوژی

 

 

کارشناس مسئول امور رادیولوژی
 [[at]]mums.ac.ir
       
 
 
     
 

 
       
 
      کارشناس  
 
         
   

 

فرم‌ها  Forms

     
       
 

- مراکز تصویربرداری
- مجوز کار با اشعه پرتو تشخیصی
- مجوز کار با اشعه پزشکی هسته‌ای

ادامه ...

     
 

 

     
   
  تلفن مستقیم:  3813620-051   داخلی:  9428