مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

امور درمانگاهها

 

 
دکتر محمدحسین کمال الدینی
کارشناس مسئول امور درمانگاه‌ها
KamaloddiniMH1[at]mums.ac.ir
       
 
     
 
کارشناسان:
 
       
حمید مروی
  MarviH2[at]mums.ac.ir      

         
 
         
   

 

دستورالعمل ها  Instructions

     
       
  - دستورالعمل پسماند
- جدول طبقه بندي و معرفي انواع پسماندهاي بيمارستاني
- ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی
- پیشنهادات برای ضدعفونی و استریلیزاسیون در مکانهای درمانی

ادامه ...

 

 

 
 

 

     
         
 

 

 

 

 
   
  تلفن مستقیم:38049271    داخلی:  9271