مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

امور مطبها

 
 
دکتر پوران قبادی اوغاز
کارشناس مسئول امور مطبها
 GhobadiOP1[[at]]mums.ac.ir
       
 
     
 
کارشناسان:
 
       
نسیبه نجاتی فهندری
  NejatiFN2[[at]]mums.ac.ir   پزشک عمومی  
حمیدرضا سلیمی
  SalimiHR1[[at]]mums.ac.ir      
 
         
   

 

تعرفه Tariff

 

فرمها Forms

 
     
 

- فرم خودارزیابی مطبها
- تعرفه‌های سال 1394

  - چک لیست مطبها
 
 
 

 

     
   
  تلفن مستقیم:  38762218-051   داخلی:  9125