مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

شرح وظایف امور مامایی

 

               
 
شرح وظایف

 

 

Job Description
Midwifery Job Description

 
    شرح وظایف واحد مامایی معاونت درمان
 
     
               
   

-        برنامه ریزی به منظور ارتقاء مستمر کیفیت ارائه خدمات مامایی در دانشگاه.

-        بررسی وضع موجود امکانات و تجهیزات مورد استفاده در بخشهای زنان و زایمان مراکز درمانی تحت پوشش.

-        مطالعه و جمع آوری اطلاعات از تحقیقات جدید مامائی و ترجمه متون مرتبط بر تهیه مواد آموزشی مرتبط با مامائی.

-        بررسی نیاز پرسنل به آموزشهای ضمن خدمت و برنامه ریزی به منظور تشکیل دوره ها و نظارت بر اجرای آنها از جمله تشکیل کارگاه.

-        نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات تعیین شده توسط معاونت سلامت در رابطه با امور مامائی دستورالعمل های مربوطه .

-        پیگیری برنامه ها و طرحهای ارائه شده از طرف اداره مامائی ، نظارت به تنظیم گزارشات و ارسال عملکرد مربوطه به وزارت متبوع.

-        همکاری و ارتباط وهماهنگی با سایر مراکز مرتبط با امور مامایی (بخشهای بهداشت /آموزشی/پژوهشی/نظام پزشکی و...) و اخذ نظرمشورتی از مسئولین مربوطه.

-        ایجاد ارتباط و هماهنگی با دانشکده های پرستاری و مامائی مراکز تابعه و سایر مراکز مربوط با رشته مامائی

-        پیگیری مادران باردار پرخطر در مراکز تابعه و انجام مداخلات لازم در ارجاع آن ها

-        اجرای برنامه نظام مراقبت مرگ مادر باردار، اجرای برنامه نظام مراقبت مرگ پری ناتال

-        ترویج زایمان طبیعی و کاهش سزارین، استخراج و بررسی آمار سزارین مراکز درمانی در راستاي اجراي برنامه هاي تحول نظام سلامت

-        همکاری با اداره مامایی، اداره سلامت مادران و اداره سلامت نوزادان وزارت متبوع جهت اجرای برنامه های کشوری و منطقه ای مراکز تحت پوشش .