مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

امور مامایی

 

 
فریده فرخی فرخانی
کارشناس مسئول امور مامایی
 FarokhiFF1[at]mums.ac.ir
       
 
     
 
کارشناسان:
 
       
طاهره متولی عنبران
  MotevalaT1[at]mums.ac.ir   کارشناس ارشد مامایی  
فرشته میرانی   MiraniF1[at]mums.ac.ir      
مریم پورشیرازی
  PourshiraziM2[at]mums.ac.ir      
ناهید شهابی   ShahabiN1[at]mums.ac.ir      
مریم کیوانلو
  keivanlousm3[at]mums.ac.ir      
ناهید فراحی   FarahiN1[at]mums.ac.ir      
 
         
   

 

ترویج زایمان طبیعی  Promote Natural Delivery

 

 تریاژ مامایی Triage

 
     
 

- اوراق پرونده مامایی
- دستورالعمل و بخشنامه
- فرم های آماری

 

  - مطالب آموزشی
- دستورالعمل ها 
   شیر مادر Breastfeeding   سلامت نوزادان Infant-Health  
         
 

- تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و شیردهی در ساعت اول زندگی
- دستورالعمل و بخشنامه
- کتابها


  - چک لیستها
- دستورالعمل و بخشنامه
- فرم های آماری
- کتابها
 

 

سلامت مادران  Maternal health

   بیمارستان های دوستدار مادر Mother Friendly Hospitals
     
         
 

- پیگیری مادر پرخطر
- مراقبت مرگ مادری
- فرم های مرگ مادر

 

  - چک لیستها
- چک لیست پایش کلاس مادران
- دستورالعمل و بخشنامه
- کتابها
-استاندارد طراحی بیمارستان ایمن

 

     
   
  تلفن مستقیم:  38761922-051   داخلی:  9598-9599-9596