مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

امور پزشکان عمومی

 

 
دکتر حسین محزون
کارشناس مسئول امور پزشکان عمومی
 MahzounH2[at]mums.ac.ir
       
 
 
     
 
کارشناسان:
 
       
سعیده سلطانی
  SoltaniS1[at]mums.ac.ir   پزشک عمومی  
 
         
   

 

فرم‌ها  Forms

     
       
 

- صلاحیت متقاضیان استفاده از فضای فیزیکی
- تعهد متقاضیان استفاده از فضای فیزیکی

 

     
         
   
  تلفن مستقیم:  38760596-051   داخلی:  -