مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

امور پزشکان عمومی

 

 
علی نیک افشار
کارشناس مسئول امور پزشکان عمومی
 NikafsharA2[[at]]mums.ac.ir
       
دکتر علی نیک افشار کارشناس مسئول امور پزشکان عمومی
 
     
 
کارشناسان:
 
       
راضیه عرب زاده
  ArabzadehR2[[at]]mums.ac.ir   پزشک عمومی  
 
         
   

 

فرم‌ها  Forms

     
       
 

- صلاحیت متقاضیان استفاده از فضای فیزیکی
- تعهد متقاضیان استفاده از فضای فیزیکی

 

     
         
   
  تلفن مستقیم:  38763053-051   داخلی:  9273