مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

خودتزریقی و دیگر تزریقی فاکتور انعقادی بیماران هموفیلی

 

               
 

فیلم Injection Their    
Injection Their Coagulation Factor    

 

 

 
 

خود تزریقی و دیگر تزریقی فاکتور انعقادی بیماران هموفیلی

 
 
 
     
  فیلم (1)  
 
 
   
  فیلم (2)  
 
 
   
  فیلم (3)