مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

امور متخصصین

 
علی نیک افشار
کارشناس مسئول امور متخصصین
 NikafsharA2[at]mums.ac.ir
       
دکتر علی نیک افشار کارشناس مسئول امور متخصصین
 
     
 
کارشناسان:
 
       
فاطمه شهابی پور
  ShahabipourF2[at]mums.ac.ir   پزشک عمومی  
سمیرا غفوریان
  GhafourianS2[at]mums.ac.ir      
  راضیه عرب زاده
   ArabzadehR2[at]mums.ac.ir      
   
 

 
 
 

 

 

اطلاعیه‌ها  Notifications

  سامانه‌ها  Systems   
     
  ثبت‌نام دستیاران تخصصی
آئین‌نامه توزیع نیروهای ضریب کا
- متخصصین موجود شبکه‌ها
- جدول حمایت از ماندگاری پزشکان

ادامه ...

 

- توزیع متخصصین مشمول تعهدات قانونی ضریب کا

- تالار گفتگو 
         
   
  تلفن مستقیم:  38713641-051