مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

امور متخصصین

 
علی نیک افشار
کارشناس مسئول امور متخصصین
 NikafsharA2[at]mums.ac.ir
       
دکتر علی نیک افشار کارشناس مسئول امور متخصصین
 
     
 
کارشناسان:
 
       
فاطمه شهابی پور
  ShahabipourF2[at]mums.ac.ir   پزشک عمومی  
نرگس حسین زاده
  HoseinzadehAN1[at]mums.ac.ir      
   راضیه عرب زاده
   ArabzadehR2[at]mums.ac.ir      
  محمد تقی محمدزاده عطار   MohamadzadehMT1[at]mums.ac.ir      
   
 

 
 
 

 

 

اطلاعیه‌ها  Notifications

  سامانه‌ها  Systems   
     
  - ثبت نام دستیاران متخصص
- دستورالعمل نیروی تخصصی
- آئین‌نامه توزیع نیروهای ضریب کا
- تلفن تماس مدیران شبکه ها

ادامه ...

 

- توزیع متخصصین مشمول تعهدات قانونی ضریب کا

- تالار گفتگو 
         
   
  تلفن مستقیم:  38713641-051