مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

معاون درمان

 

 
دکتر شاپور بدیعی اول
متخصص طب سوزنی
عضو هیئت علمی دانشگاه ( استادیار)

 
 
 

  معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

 

 

سوابق مدیریتی:

   
 

 - مشاور و مدیر دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی مشهد

- مدیر امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

- معاون واحد دانش مدیریت بالینی طب سوزنی کشور

- مشاور علمی معاون درمان دانشگاه مشهد از سال 1390 تاکنون

- عضو شورای پژوهشی دانشگاه مشهد

- ریاست مرکز بهداشت شهرستان تربت جام درسالهای 84-1381

 
   
     
  تلفن:  38795038-051 داخلی:  9265 - 9039 - 9544  
  نمابر:  38794468-051 رایانامه:  BadieeASh[at]mums.ac.ir