مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

امور مالی معاونت درمان

 

 
محمدرضا وزیری بیرقدار
رئیس اداره حسابداری درمان و غذا و دارو
 VaziriBMR1[at]mums.ac.ir
       
محمدرضا وزیری بیرقدار رئیس اداره حسابداری درمان و غذا و دارو
 
     
 
کارشناسان:
 
       
فرهاد فعال
  FaalSF1[at]mums.ac.ir      
مهدی مالکی
  MalekiM2[at]mums.ac.ir      
وحید میهن پرست   MihanparastV1[at]mums.ac.ir      
مهدی مزینانی   MazinaniM2[at]mums.ac.ir      
الهه حسینی کلاته سادات   HoseiniKE1[at]mums.ac.ir      
فاطمه رضایی آلی   RezaeeAF1[at]mums.ac.ir      
 
         
 

 

 

عنوان  Title

  عنوان  Title  
     
  

  
         
   
  تلفن مستقیم:  -051