مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

تدارکات معاونت درمان

 

 
جواد درخشان
مسئول کارپرداز
 DerakhshanJ1[at]mums.ac.ir
       
جواد درخشان مسئول کارپردازی
 
     
 
کارشناسان:
 
       
                   
                                      
     
 
         
 
         
 

 

 

عنوان  Title

  عنوان  Title  
     
  

  
         
   
  تلفن مستقیم:  -051