مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

شرح وظایف آمار

 

               
 
شرح وظایف

 

 

Job Description
Statistics Job Description

 
    شرح وظایف آمار
 
     
               
   

1- تنظیم برنامه مدون جهت اجرای طرح ساماندهی گردش آمار و اطلاعات در راستای بروز رسانی اطلاعات مرتبط با حوزه درمان

2- نظارت بر نحوه ورود اطلاعات در سامانه‌های ابلاغی وزارتخانه

3- انجام هماهنگی با مسئولین واحدها جهت تعریف فرمهای کاغذی موجود در واحد در اتوماسیون آماری

4- تدوین و استانداردسازی تعاریف مربوط به اقلام آماری حوزه درمان

5- نظارت بر صحت اطلاعات ارسالی به سایر واحدهای دانشگاه-سایر سازمانها

6- تنظیم و ارسال گزارش و تحلیل آماری به مدیران جهت شرکت در جلسات و تصمیم‌گیریهای کلان مدیریتی

7- ارسال اطلاعات به همراه تحلیل به واحدهای درخواست کننده آمار در حوزه درمان

8- انجام هماهنگی با اداره آمار دانشگاه، معاونت توسعه جهت ارسال اطلاعات مورد نیاز حوزه

9- انجام هماهنگی با اداره آمار دانشگاه و واحدهای حوزه درمان جهت بررسی و تایید صحت اطلاعات مرتبط با حوزه درمان

10- تحلیل فرمهای ثبت اطلاعات واحدها جهت تعریف در اتوماسیون آماری

11- طراحی صفات، اقلام و فرمها جهت ثبت داده‌ها در اتوماسیون آماری

12- ایجاد گزارش و داشبوردهای آماری و اطلاعاتی جهت مدیران در اتوماسیون آماری

13- تنظیم اطلاعات مورد نیاز در مکاتبات آماری واصله از سایر سازمانها-سایر واحدهای دانشگاه شامل:

- بررسی وجود آمار درخواستی در بانکهای اطلاعاتی

- مکاتبه با بیمارستانها در صورت عدم وجود اطلاعات

- بررسی اطلاعات واصله از مراکز و اصلاح موارد دارای ایراد

- تنظیم گزارش مطابق با موارد مورد نیاز

14- تهیه گزارشهای درخواستی مدیران و واحدهای حوزه شامل:

- بررسی آیتمهای مورد نیاز در گزارش

- جمع‌آوری اطلاعات از بانکهای اطلاعاتی موجود