مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

آموزش و بهسازی منابع انسانی

 

 
 
       
 
 
     
 
کارشناسان:
 
       
مریم زمردی
  ZomorodiM1[at]mums.ac.ir      
زهره نخعی مقدم
  NakhaeeZ921[at]mums.ac.ir      
 
         
   

تب واحد آموزش و بهسازی منابع

 

اخبار و اطلاعیه 

 
   
 

اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به دوره‌ها ذکر می‌شود.

 
 

ارتباط با سامانه‌های آموزش کارکنان 

 
   
 

- آموزش کارکنان

 
 

- مرکز تخصصی آموزش مجازی

 
 

تماس با رابط آموزشی 

 
   
     
 

تلفن مستقیم:  38713622-051

تلفن داخلی:  9122