مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

منوی اصلی

مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20 صدور پروانه‌ها

 

               
 
کمیسیون

 

License     
License Commission Article 20     

 
  مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20 صدور پروانه‌ها  سال 1396
 
     
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1396/10/14
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/10/21 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 280 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 96/10/14        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1396/09/30
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/10/04 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 357 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 96/09/30        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1396/09/22
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/10/04 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 200 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 96/09/22        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1396/08/25
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/08/29 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 357 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 96/08/25        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1396/08/11
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/08/16 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 200 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 96/08/11        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1396/07/13
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/07/19 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 200 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 96/07/13        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1396/06/30
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/07/04 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 280 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 96/06/30        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1396/06/23
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/06/28 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 362 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 96/06/23        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1396/05/26
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/05/26 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 168 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 96/05/26        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1396/05/19
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/05/21 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 270 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 96/05/19        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1396/05/12
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/05/16 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 351 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 96/05/12        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1396/04/28
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/05/04 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 460 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 96/04/28        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1396/03/25
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/03/27 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 293 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 96/03/25        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1396/03/11
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/03/17 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 257 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 96/03/11        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1396/02/28
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/03/06 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 346 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 96/02/28        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1396/01/31
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/02/02 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 389 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 96/01/31        
             
               
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1396/02/14
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/02/15 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 389 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 96/02/14        
             
               

 

 

               
 
کمیسیون

 

License     
License Commission Article 20     

 
  مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20 صدور پروانه‌ها سال 1395
 
     
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/12/23
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/28 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 389 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 95/12/23        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/12/11
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/16 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 912 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 95/12/11        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/11/28
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/12/16 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 280 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 95/11/28        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/11/18
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/11/27 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 333 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 95/11/18        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/10/09
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/10/13 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 283 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 95/10/09        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/09/18
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/09/25 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 518 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 95/09/18        
             
               
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/08/27
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/09/02 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 687 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 95/08/27        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/08/06
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/08/11 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 307 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 95/08/06  
             
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/07/29
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/08/02 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 409 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 95/07/29        
             
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/07/08
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/06/12 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 170کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 95/07/08        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/06/25
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/06/28 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 313کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ95/06/25        
             
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/06/04
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/06/08 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 520 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1395/06/04        
             
               
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/05/14
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/05/20 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 460 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1395/05/14        
             
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/04/31
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/05/02 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 420 کيلوبايت        
  توضيحات: موارد مانده از جلسه مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1395/04/10
       
             
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/04/10
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/04/12 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 200 کيلوبايت        
  توضيحات: موارد مانده از جلسه مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1395/03/27
 
             
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/03/27
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/03/30 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 592 کيلوبايت        
  توضيحات: موارد مانده از جلسه مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1395/03/13
 
             
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/03/13
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/03/16 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 200 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1395/03/13
 
             
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/02/30
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/03/04 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 544 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1395/02/30
 
             
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1395/02/09
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1354/02/12 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 516 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1395/02/09
 
             

 

               
 
کمیسیون

 

License     
License Commission Article 20     

 
  مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20 صدور پروانه‌ها سال 1394
 
     
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1394/12/13
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/12/17 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 172 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1394/12/13
 
             
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1394/12/06
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/12/10 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 664 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1394/12/06
 
             
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1394/11/01
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/11/13 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 508 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1394/11/01
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1394/10/24
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/11/12 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 428 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1394/10/24
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1394/10/10
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/10/19 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 472 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1394/10/10  
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1394/09/26
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/09/30 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 508 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1394/09/26  
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1394/09/05
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/09/15 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 348 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1394/09/05  
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1394/08/28
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/09/02 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 420 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1394/08/28  
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1394/08/21
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/08/25 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 536 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1394/08/21  
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1394/07/16
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/20 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 528 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1394/07/16
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1394/06/12
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/06/14 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 388 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1394/06/12
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1394/05/29
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/06/02 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 420 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1394/05/29
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1394/05/15
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/05/17 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 516 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1394/05/15
 
 
 
         
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1394/04/18
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/04/22 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 480 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1394/04/18  
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1394/03/28
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/03/31 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 336 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1394/03/28  
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1394/03/21
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/03/25 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 372 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1394/03/21
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1394/02/31
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/03/04 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 196 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 1394/02/31
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1394/02/17
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/20 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 254 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20  مورخ 1394/02/17
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1394/01/27
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/01/31 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 340 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20  مورخ 1394/01/27  
             

 

               
 
 

License     
License Commission Article 20     

 
    مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20 صدور پروانه‌ها سال 1393
 
     
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1393/12/21
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/12/25 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 340 کيلوبايت        
  توضيحات: ندارد  
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1393/11/30
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/12/06 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 272 کيلوبايت        
  توضيحات: ندارد
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1393/11/05
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/11/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فایل: 308 کیلوبایت        
  توضیحات: ندارد
 
           
       
       
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1393/11/02
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/11/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فایل: 352 کیلوبایت        
  توضیحات: ندارد  
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1393/09/27
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/09/29 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فایل: 316 کیلوبایت        
  توضیحات: ندارد  
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1393/08/29
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/09/03 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فایل: 332 کیلوبایت        
  توضیحات: ندارد  
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1393/07/10
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 376 کيلوبايت        
  توضيحات: ندارد  
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1393/06/13
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/07/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 340 کيلوبايت        
  توضيحات: ندارد  
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1393/05/16
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/06/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 288 کيلوبايت        
  توضيحات: ندارد  
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1393/04/05
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/05/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 236 کيلوبايت        
  توضيحات: ندارد  
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1393/03/08
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/04/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 240 کيلوبايت        
  توضيحات: ندارد  
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1393/02/11
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/03/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 212 کيلوبايت        
  توضيحات: ندارد  
             
               

 

               
 
 

License     
License Commission Article 20     

 
    مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20 صدور پروانه‌ها سال 1392
 
     
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1392/12/22
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1392/12/23 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 184 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1392/11/30
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1392/11/31 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 388 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1392/10/19
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1392/10/20 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فایل: 280 کیلوبایت        
  توضیحات: مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20
 
           
       
       
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1392/08/30
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1392/08/31 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فایل: 260 کیلوبایت        
  توضیحات: مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1392/07/28
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1392/07/29 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فایل: 244 کیلوبایت        
  توضیحات: مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1392/06/28
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1392/06/29 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فایل: 192 کیلوبایت        
  توضیحات: مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1392/05/31
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1392/06/01 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 344 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1392/05/03
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1392/05/03 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 376 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1392/03/26
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1392/03/27 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 308 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1392/03/02
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1392/03/03 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 332 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1392/01/29
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1392/01/30 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 292 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20
 
             
               

 

               
 
 

License     
License Commission Article 20     

 
    مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20 صدور پروانه‌ها سال 1391
 
     
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1391/12/17
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1391/12/18 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 308 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1391/11/26
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1391/11/27 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 300 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1391/10/28
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1391/10/29 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فایل: 200 کیلوبایت        
  توضیحات: مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20
 
           
       
       
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1391/09/30
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1391/10/01 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فایل: 308 کیلوبایت        
  توضیحات: مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1391/09/02
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1391/09/03 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فایل: 324 کیلوبایت        
  توضیحات: مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1391/08/04
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1391/08/05 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فایل: 284 کیلوبایت        
  توضیحات: مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1391/07/06
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1391/07/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 284 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1391/06/30
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1391/07/01 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 328 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1391/03/25
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1391/03/26 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 236 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1391/02/31
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1391/03/02 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 212 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20
 
             
               

 

               
 
 

License     
License Commission Article 20     

 
    مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20 صدور پروانه‌ها سال 1390
 
     
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1390/12/25
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1390/12/26 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 264 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20
 
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1390/12/11
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1390/12/12 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 248 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20
 
             
               

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.