مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

نقشه مسافتهای بین شهرستانهای استان خراسان رضوی

     
  نقشه