مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

سوالات متداول معاونت درمان

 

 


 
     
 
سوالات متداول
 
 
 

 

 
 
مدیریت/واحد تعداد سوالات مدیریت/واحد تعداد سوالات
دفتر کارآفرینی
6 امور بیماریهای خاص 5
آموزش ضمن خدمت کارکنان 6