مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

پرسنل معاونت درمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

تصویر

سمت

نام و نام خانوادگی

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن

تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دفتر

 

38795038

پرسنل معاونت درمان

 

 

جانشین معاون درمان

 

 

جواد محمودی

38795038 پرسنل معاونت درمان

 

 

مدیر امور اجرایی

 

 

سارا رحیمی

38795038 پرسنل معاونت درمان

 

 

مسئول دفتر معاون درمان

 

 

فناوری اطلاعات

فرزانه نوروزی روشناوند

38049434

پرسنل معاونت درمان  

 

1

 

معاون درمان

شاپور بدیعی اول

کارشناس مسئول

 

 

051-38795038

متخصص طب سوزنی

 

38049509

پرسنل معاونت درمان

 

 

   

 

 

کارشناس

 

 

آمار

سارا بابایی

38049029 پرسنل معاونت درمان

 

 

کارشناس مسئول

 

 

-

38049029 پرسنل معاونت درمان  

 

کارشناس

 

 

روابط عمومی

حسین اخباری

38049510 پرسنل معاونت درمان

 

 

کارشناس مسئول

 

 

 

 

 

 

   

 

اداره امور

آزمایشگاهها

سیمین هیرادفر

37630041-2 پرسنل معاونت درمان

 

 

رئیس اداره

 

 

مهدی خدیوی

37630041-2 پرسنل معاونت درمان

 

 

کارشناس

 
 

امیررضا تفرشیان

37630041-2 پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس

 
 

نسرین حیدری

37630041-2 پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس

 
 

محبوبه جنگی

37630041-2 پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس

 
 

علی فخروی

37630041-2 پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس

 
 

راضیه نجاتی

37630041-2 پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس

 
 

غلامرضا هدایتی

37630041-2 پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس

 
 

سیدسعید ضیاء‌الحق

37630041-2 پرسنل معاونت درمان  

 

کارشناس

 

 

آموزش

ضمن خدمت کارکنان

زهره نخعی مقدم

38713622 پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس مسئول

 
 

مریم زمردی

38713622 پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس

 
 

امور بیماریهای خاص

جواد رجبیان

38760619 پرسنل معاونت درمان  
  2 پرسنل معاونت درمان

مدیر امور بیمارستانی و
تعالی خدمات بالینی

مرتضی طالبی دلوئی

کارشناس مسئول

 
 

طیبه توحیدی

38760619 پرسنل معاونت درمان  
     

051-38795038

متخصص طب اورژانس 

کارشناس

 
                                               

سیدمحمدرضا حسینی یزدی

38760619 پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس

 
 

سیدهادی جوادپور

38760619 پرسنل معاونت درمان  
 

اپراتور

 
 

امور مامایی

فریده فرخی

38761922 پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس مسئول

 
 

طاهره متولی عنبران

38761922 پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس

 
 

مریم پور شیرازی

38761922 پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس

 
 

فرشته میرانی

38761922 پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس

 
 

امور پزشکان عمومی

علی نیک افشار

38763053

پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس مسئول

 
 

راضیه عرب زاده

38763053 پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس

 
 

امور متخصصین

علی نیک افشار

38763053 پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس مسئول

 
 

فاطمه شهابی‌پور

38763053 پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس

 
 

سمیرا غفوریان

38763053 پرسنل معاونت درمان  
 

کارشناس