مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

نیازسنجی طرح یک ماهه دستیاران سال آخر

       
 


فرآیند ثبت نیازسنجی شبکه‌ها طرح یک ماهه دستیاران سال آخر
 
 


   
 

1- تعریف نام کاربری فرد درخواست کننده و ایجاد حق دسترسی جهت تکمیل فرم نیازسنجی شبکه‌ها طرح یک‌ماهه دستیاران سال آخر

در صورت نداشتن دسترسی، فرم ثبت‌نام را تکمیل نمایید.

 
 

2- تکمیل فرم نیاز‌سنجی شبکه‌ها طرح یک‌ماهه دستیاران سال آخر