مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

اهداف استراتژیک معاونت درمان

 

 


 
     
 
اهداف استراتژیک
 
 
 

 

 
 
  ارتقاء وضع توزیع خدمات، افزایش دسترسی، تامین و استقرار منابع مورد نیاز در بخش سرپایی و بستری بر اساس برنامه سطح‌بندی خدمات
  ارتقاء خدمات فوری و اورژانسی در اورژانس‌های بیمارستانی و پیش بیمارستانی
  افزایش سرعت و کیفیت ارائه خدمات درمانی و واکنش سریع و صحیح در شرایط بحران و حوادث و سوانح غیر مترقبه
  ارتقاء کیفیت ارائه خدمات و (کنترل کیفی و کمی خدمات درمانی) بیمارستانی و سرپایی (ممیزی خدمات درمانی)