مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

مدیر امور اجرایی

 

 
جواد محمودی
مدیر اجرایی معاونت درمان
 MahmoudiFJ1[at]mums.ac.ir
       
 
     
       
 
کارشناسان:
 
         
سارا رحیمی
    RahimiAS2[at]mums.ac.ir      
زهرا صبوری
    SabouriZ2[at]mums.ac.ir