مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

منوی اصلی

کمیته مدیریت اطلاعات سلامت

 

 
مرضیه معراجی
رئیس کمیته
MerajiM1[[at]]mums.ac.ir
 
 
 
     
 
M.R.Committee[[at]]mums.ac.ir
   
 
کارشناسان:
 
       
راحله گنجعلی
   GanjaliR2[[at]]mums.ac.ir      
فهیمه گلمکانی
  GolmakaniF1[[at]]mums.ac.ir      
جواد حیدری
  HeidariJ2[[at]]mums.ac.ir      
مرضیه معراجی
  MerajiM1[[at]]mums.ac.ir      
معصومه حسینی
  HoseiniM4[[at]]mums.ac.ir      
حمید پوستی   PoustiGH1[[at]]mums.ac.ir      
کلثوم خداپرست
  KhodaparastK1[[at]]mums.ac.ir      
جواد موذنی
  MoazzeniJ1[[at]]mums.ac.ir      
اسکندر صانع   SaneE1[[at]]mums.ac.ir      
شهربانو نصیر شیروانی
  NasirSH1[[at]]mums.ac.ir      
سیده راضیه فرهی
  FarrahiR1[[at]]mums.ac.ir      
 
         
   

 

کمیته مدیریت اطلاعات سلامت  Health Information Managment Committee      
       
 

- ارزیابی استانداردهای اعتباربخشی
- دستورالعمل ساماندهی اسناد
- دستورالعمل ثبت داده‌ها در آواب

ادامه ...